Modlitba na mimoriadny Svätý rok milosrdenstva

Pane Ježišu Kriste,
ty si nás učil, aby sme boli milosrdní ako nebeský Otec,
a povedal si nám, že kto vidí teba, vidí jeho.
Ukáž nám svoju tvár a budeme spasení.
Tvoj pohľad plný lásky oslobodil Zacheja a Matúša z otroctva peňazí;
cudzoložnicu a Magdalénu od hľadania šťastia iba v stvorení;
dojal Petra k slzám po zrade
a zaistil raj kajúcemu lotrovi.
Daj nám tak počúvať slová, ktoré si povedal Samaritánke,
akoby si ich hovoril každému z nás: „Keby si poznala Boží dar.”

Ty si viditeľnou tvárou neviditeľného Otca,
Boha, ktorý prejavuje svoju všemohúcnosť
najmä cez odpustenie a milosrdenstvo:
daj, aby Cirkev bola vo svete viditeľnou tvárou teba, svojho Pána,
vzkrieseného a osláveného.
Prial si si, aby tvoji služobníci boli tiež zaodetí slabosťou,
a mali tak správne spolucítenie s tými, čo sú v nevedomosti a omyle:
daj, aby sa každý, kto za niektorým z nich príde, cítil očakávaný,
milovaný a zahrnutý Božím odpustením.

Zošli svojho Ducha a všetkých nás posväť jeho pomazaním,
aby jubileum milosrdenstva bolo rokom Pánovej milosti
a aby tvoja Cirkev mohla s novým nadšením
prinášať chudobným dobrú zvesť,
zajatým a utláčaným zvestovať slobodu
a slepým prinavrátiť zrak.


Na príhovor Panny Márie, Matky milosrdenstva, prosíme o to teba,
ktorý žiješ a kraľuješ s Otcom a Duchom Svätým na veky vekov. 

Amen. 

 

Podmienky pre získanie úplných odpustkov pri príležitosti mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva pre pútnikov sú nasledovné:

Čo sú odpustky?

Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny. Odpustky dostane náležite pripravený veriaci v Krista za istých a stanovených podmienok pomocou Cirkvi, ktorá ako služobníčka vykúpenia svojou mocou rozdáva a aplikuje poklad zadosťučinení Krista a svätých. (Katechizmus Katolíckej Cirkvi, bod 1471)

 

Aby veriaci mohli pri príležitosti mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva zažiť a dosiahnuť odpustky, musia na znak hlbokej túžby po obrátení uskutočniť nasledovné úkony:

 • Vykonať krátku púť k Svätej bráne otvorenej pri príležitosti mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva, a prejsť ňou. Svätá brána sa nachádza na pápežských bazilikách v Ríme, na katedrálach, na bazilikách minor a určených pútnických kostoloch.
 • Pristúpiť k sviatosti zmierenia. Sviatosť zmierenia si možno vykonať v deň púte, ale aj pred ňou.
 • Byť na slávení svätej omše a prijať Najsvätejšiu eucharistiu (v ktoromkoľvek kostole). Zároveň je nutné vykonať reflexiu (úvahu) nad milosrdenstvom.
 • Pomodliť sa Vyznanie viery – Verím v Boha.
 • Pomodliť sa (Otče náš, Zdravas’ Mária, Sláva Otcu) za Svätého Otca a na jeho úmysly, ktoré nosí v srdci pre dobro Cirkvi i celého sveta.
 • Okrem tohto sa vyžaduje vylúčiť akúkoľvek záľubu k akémukoľvek hriechu, aj k ľahkému.
 • Aj chorí, starí a opustení, ktorí nie sú schopní vyjsť z domova môžu získať odpustky a to tým, že:
 • Svoje utrpenie (choroba, akékoľvek utrpenie, samota atď.), ktoré je pre nich skúškou, budú prežívať s vierou a s radostnou nádejou vo vzkriesenom Pánovi.
 • Že príjmu Najsvätejšiu eucharistiu.
 • Že budú účastní slávenia svätej omše alebo spoločnej modlitby (napr. ruženec, Korunka Božieho milosrdenstva, liturgia hodín atď.) , a to aj v prípade, že to bude pre nich možné len cez masovokomunikačné prostriedky (televízia, rozhlas, internet).
 • Všetci veriaci môžu dosiahnuť odpustky mimoriadneho Svätého roka, ak budú konať skutky telesného a duchovného milosrdenstva. Odpustky môže získať veriaci, keď sám vykoná jeden alebo viac skutkov telesného či duchovného milosrdenstva.

Skutky telesného milosrdenstva sú: 

 1. Dávať jesť hladným.

 2. Dávať piť smädným.

 3. Prichýliť pocestných.

 4. Odievať nahých.

 5. Navštevovať chorých.

 6. Poskytovať pomoc väzňom.

 7. Pochovávať mŕtvych.

Skutky duchovného milosrdenstva sú:

 1. Napomínať hriešnikov.

 2. Poúčať nevedomých.

 3. Dobre radiť pochybujúcim.

 4. Tešiť zarmútených.

 5. Trpezlivo znášať krivdu.

 6. Odpúšťať ubližujúcim.

 7. Modliť sa za živých i mŕtvych.

Jubilejné odpustky môžu získať aj väzni:

Vo väzenských kaplnkách.

Vždy, keď prejdú bránou svojej cely a obrátia sa myšlienkou a modlitbou na Boha Otca.

V mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva možno privlastniť odpustky aj zosnulým, a to prostredníctvom obety svätej omše a modlitby za zosnulých.

 

(Spracované podľa Listu Svätého Otca Františka, ktorým sa udeľujú odpustky pri príležitosti mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva, Vatikán 1. Septembra 2015)

 

Zdroj: http://www.biskupstvo-nitra.sk/modlitba-na-mimoriadny-svaty-rok-milosrdenstva/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plánovaná rekonštrukcia a prístavba kostola

Práce na obnove kostola by mali začať na jar budúceho roku 2016.