RÍMSKOKATOLÍCKY FARSKÝ ÚRAD:  JELENEC – GÍMES

Tel. čísla: 00421 (0) 37/ 655 93  36; 00421 (0) 908 470 975

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK

M I S E R E N D          

20. 5. 2018

Nedeľa

Vasárnap

   TURICE – ZOSLANIE DUCHA SVäTÉHO – SLÁ   

   PÜNKÖSD – A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA – FÜ   

SLOV.

NEVERICE

MAGY.

8.30

9.45

11.00

   + Tibor Fejes a rodičia  

   + Alexander a Daniella Hajdu a ich rodičia

   Hálából

   ZBIERKA NA OPRAVU KOSTOLA / GŰJTÉS A TEMPLOM JAVÍT.

21. 5. 2018

Pondelok

Hétfő

   Preblahoslavená Panna Mária, Matka Cirkvi – S

   Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja – E

 

NEVERICE

MAGY.

 

17.00

18.00

  

  

   + Jancsó Sándor és Anna

22. 5. 2018

Utorok

Kedd

   Féria

   Köznap

 

MAGY.

 

 

18.00

  

  + Borbély Mihály, Mária és szüleik

23. 5. 2018

Streda

Szerda

   Féria

   Köznap

 

–-

 

 

---

  

   –--                                    

24. 5. 2018

Štvrtok

Csütörtök

   P. JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA

   JÉZUS KRISZTUS, AZ ÖRÖK FŐPAP – Ü

 

NEVERICE

SLOV.

 

17.00

18.00

  

   + Jozef a Alžbeta Filoví a ich deti

   + Ján Andraško

25. 5. 2018

Piatok

Péntek

   Féria

   Köznap

 

MAGY.

 

18.00

  

   + Jancsó Zoltán

 

26. 5. 2018

Sobota

Szombat

  Svätý Filip Neri, kňaz – S  

   Néri Szent Fülöp, áldozópap – E

JELENEC

 

SLOV.

 

MAGY.

10.00

 

17.00

 

18.00

     Spoveď detí, rodičov, krstných a starých rodičov a veriacich

 

    Predvečená omša s platnosťou na Nedeľu Najsvätejšej Trojice:

    + Imrich a Monika Gálikoví

    Előesti mise érvényességgel a Szentháromság Vasárnapjára:

    + Molnár Mária és János

27. 5. 2018

Nedeľa

Vasárnap

  NEDEĽA NAJSVäTEJŠEJ TROJICE  – SLÁ   

  SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA  – FÜ   

NEVERICE

 

 

JELENEC

8.30

10.00

 

16.00

   1. Za veriacich; 2. + Viliam Lackovič, Etela a syn Viliam

   PRVÉ SVäTÉ PRIJÍMANIE: Za prvoprijímajúce deti

 

   Vo viniciach pobožnosť na úctu Svätého Urbána

   Ájtatosság a szőlőben Szent Orbán tiszteletére