Príprava na sviatosť birmovania – otázky.

 

ÚVOD

1. Akého pôvodu je slovo birmovanie?

Latinského.

2. Čo znamená slovo birmovanie po slovensky?

Posilnenie.

3. Čo je sviatosť birmovania?

Sviatosť, ktorou nás Ježiš svojím Duchom Svätým posilňuje vo viere.

4. Čo nám Pán Ježiš daruje sviatosťou birmovania?

Svojho Ducha Svätého. Aby sme svoju vieru vyznávali a podľa nej aj žili.

5. Ktoré sú dary Ducha Svätého?

Múdrosť, rozum, rada, sila, poznanie, nábožnosť a bázeň pred Bohom.

 

JEŽIŠ KRISTUS

6. Kto je Ježiš?

Boží Syn, ktorý sa stal človekom.

7. Čo znamená slovo Ježiš?

Spasiteľ, Vykupiteľ, Záchranca.

8. Kedy sa stal Boží Syn človekom?

Za čias cisára Augusta, už viac ako pred dvetisíc rokmi.

9. Ako sa stal Boží Syn človekom?

Tak, že pôsobením Ducha Svätého prijal z Panny Márie telo a dušu, ako máme my ľudia.

10. Ako sa volá Boží Syn, keď sa stal človekom?

Ježiš Kristus.

11. Kde sa narodil Ježiš Kristus?

V Betleheme.

12. Ktorými sviatkami oslavujeme narodenie Pána Ježiša?

Vianocami.

13. Kto je otcom Pána Ježiša?

Nebeský Otec.

14. Môžeme vedieť niečo o Bohu, keď je neviditeľný?

O Bohu môžeme vedieť aj keď je neviditeľný tak, že sa nám zjavuje z krás prírody, v láske dobrých ľudí a najviac vo sv. Písme a cez pôsobenie v našich životoch a vo svete.

15. Má Boh telo ako my?

Boh nemá telo, On je čistý duch a je všadeprítomný.

16. Vie Boh všetko, je Bohu niečo nemožné?

Boh vie všetko, vie čo bolo, je a bude. Pozná naše myšlienky a túžby. Bohu nič nie je nemožné.

17. Kto je Ježišova matka?

Panna Mária. Je to aj naša nebeská Matka a Matka Cirkvi. Narodila sa bez poškvrny dedičného hriechu.

18. Prečo Boh uchránil Pannu Máriu od dedičného hriechu?

Preto, aby Matka jeho Syna bola dokonale krásna.

19. Kedy slávime sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie?

V advente, 8. decembra.

 

HRIECH

20. Čo je hriech?

Hriech je neposlušnosf voči Bohu, urážka Boha a odmietnutie jeho lásky.  Znamená tiež odlúčenie od Boha, ktorý je život, je to teda vstup do smrti.

21. Akým spôsobom sa pácha hriech?

Hriech sa pácha myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého.

22. Ako delíme hriechy podľa veľkosti?

1. všedný (ľahký) hriech

2. smrteľný (ťažký) hriech

23. Aký je to smrteľný (ťažký) hriech?

Smrteľný (ťažký) hriech je čin vykonaný vedome a dobrovoľne a vo vážnej veci. To znamená zvoliť si vec, ktorá je vážnym previnením voči Božiemu zákonu. Taký hriech ničí v nás lásku a vieru, bez ktorej nie je možná večná blaženosť.

24. Čo je následok smrteľného hriechu?

Následok smrteľného hriechu je strata posväcujúcej milosti.

25. Aké je východisko zo smrteľného (ťažkého) hriechu?

Východisko zo smrteľného (ťažkého) hriechu je hriech pred Bohom zo srdca oľutovať, vyznať vo sv. spovedi a robiť z neho pokánie. Boh ma vtedy z ťažkého hriechu očistí.

26. Aký je to všedný (ľahký) hriech?

Ľahký hriech je čin, pri ktorom chýba buď: dobrovoľnosť, alebo plné vedomie, alebo je to len malá vec.

27. Aké je východisko z všedného (ľahkého) hriechu?

Boh ma očistí od všedného (ľahkého) hriechu vtedy, keď úprimne ľutujem svoje previnenie a to kedykoľvek počas dňa.

28. Ktoré sú do neba volajúce hriechy?

1. Úmyselná vražda.

2. Sužovanie chudobných, vdov a sirôt.

3. Zadržiavanie alebo skracovanie zaslúženej mzdy.

29. Ako sa môže veľký hriešnik uchrániť pred večným zatratením?

Tak, že sa s Ježišovou pomocou zmieri s Bohom.

30. Kde má pôvod dedičný hriech?

V prvých rodičoch.

31. Ako voláme prvých rodičov?

Adam a Eva.

32. V čom spočíva hriech prvých rodičov?

Hriech prvých rodičov spočíva v neposlušnosti a pýche. Neposlúchli Boha a chceli byť ako on

33. Ako voláme hriech Adama a Evy?

Hriech Adama a Evy voláme dedičným alebo prvotným hriechom.

34. Čo je to dedičný /prvotný/ hriech?

Dedičný hriech je hriech, s ktorým sa narodíme všetci. Je to strata spoločenstva s Bohom a prvotnej svätosti a spravodlivosti.

35. Aké boli následky hriechu prvých rodičov?

1/ Stratili krásu duše, ktorá sa volá posväcujúca milosť.

2/ Stratili Božie synovstvo.

3/ Stratili nebo.

4/ Rozum sa im zatemnil.

5/ Vôľa sa naklonila k zlému.

6/ Museli veľa trpieť a zomrieť.

36. Či hriech prvých rodičov len im samým uškodil?

Nie, lebo prešiel na celé ľudské pokolenie.

37. Boli schopní ľudia svojimi vlastnými silami zmieriť sa s Bohom?

Nie, musel im pomôcť sám Boh.

38. Sedem hlavných hriechov:

Pýcha, lakomstvo, smilstvo, závisť, obžerstvo, hnev, lenivosť.

39. Možno Bohu pripisovať zodpovednosť za utrpenie vo svete?

Nie, pretože človek si utrpenie spôsobuje sám nerešpektovaním Božieho zákona.

40. Končí sa život človeka smrťou?

Ľudský život sa nekončí telesnou smrťou, duša človeka je nesmrteľná.

41. Čo je očistec?

Očistec je predsieň neba, kde sa človek očisťuje, aby mohol čistý predstúpiť pred Božiu tvár.

42. Z čoho sa človek potrebuje očisťovať v očistci?

V očistci sa človek očisťuje od dôsledkov hriechu, ktoré síce boli odpustené, ale hriechy nejakým spôsobom poškodili dušu, napr. naviazanosťou na stvorené veci, láska k Bohu z vypočítavosti, náklonnosť k hriechu atď.

43. Čo je nebo?

Nebo je blažený stav duše, v ktorom človek zažíva úplnú čistú lásku v prítomnosti živého, milujúceho Boha. Okrem toho, že tento život nikdy nekončí, neexistuje v ňom žiadne utrpenie, nespravodlivosť ani nič zlé. Je to cieľa zmysel nášho života.

44. Čo je to spása?

Spása je záchrana od večného zatratenia našej duše. Ježiš Kristus nám daroval hojný život na zemi a večný život v Božom kráľovstve.

45. Aký je rozdiel medzi vykúpením a spásou?

Vykúpený je každý človek, lebo Ježiš Kristus zomrel a zaplatil za hriechy každého človeka. Spasený je však ten, kto prijme vieru v Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel a vstal z mŕtvych a v pokání zanechá svoj starý hriešny život.

 

VYKÚPENIE

46. Ako sa Boh zmiloval nad ľuďmi?

Že im prisľúbil a poslal Vykupiteľa čiže záchrancu.

47. Komu Boh prisľúbil, že pošle ľudom Vykupiteľa?

Už prvým ľuďom, potom Abrahámovi, Izákovi, Jakubovi, Mojžišovi a Izraelitom ústami proroka Micheáša, Daniela, Izaiáša...

48. Kto je prisľúbený Vykupiteľ?

Pán Ježiš.

49. Kedy si zvlášť pripomíname očakávanie Vykupiteľa?

V advente, ktorý trvá štyri týždne pred Vianocami.

50. Ako nás Ježiš vykúpil?

Tak, že za nás zomrel na kríži.

51. Kedy si pripomíname vykupiteľskú Kristovu smrť na kríži?

Na Veľký piatok.

52. Končí sa vykupiteľské Kristovo dielo Ježišovou smrťou na kríži?

Nie, pretože „Boh ho vzkriesil z mŕtvych“ (Ef 1, 20).

53. Ako dlho sa vzkriesený Kristus zjavoval ľuďom po svojom zmŕtvychvstaní?

40 dní.

54. Ktorým sviatkom oslavujeme Ježišovo zmŕtvychvstanie?

Veľkou nocou a každou nedeľou.

55. Kedy vystúpil Ježiš na nebesia?

Na štyridsiaty deň po svojom zmŕtvychvstaní.

56. Ako by sa dalo najvýstižnejšie vyjadriť, čo pre nás Ježiš urobil?

Ježiš zomrel za nás a vstal z mŕtvych, aby sme mohli šťastne žiť tu na zemi a večne v nebi.

57. Čo máme robiť, aby sme žili šťastne tu na zemi a večne v nebi?

1. Máme veriť v Ježišovu pravdu.

2. Milovať Boha a blížneho.

3. Otvárať sa pre Ježišovu pomoc.

58. Ako Boh Otec preukázal svoju lásku k ľuďom?

„Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ (Jn 3,16).

 

VIERA V BOHA

59. Čo znamená slovo kresťan?

Slovo kresťan znamená: Patriaci Kristovi (s Kristom spojený a z neho žijúci).

60. Kto je kresťan?

Kresťan je človek, ktorý uveril v Ježiša Krista a žije podľa jeho učenia.

61. Čo je to viera?

Viera je dar od Boha a je k spáse nevyhnutná. Je základom toho, čo dúfame, a dôkazom toho, čo nevidíme. Skrze vieru Kristus prebýva v našom srdci. Viera je dôvera v Boha. Ježiš v evanjeliu podľa Jána povedal:“ Kto verí vo mňa, aj keď zomrie, bude žiť, a nik nezomrie naveky, kto žije a verí vo mňa.“

62. Aká má byť naša viera?

1/ Všeobecná,

2/ pevná,

3/ živá,

4/ stála.

63. Kde je zahrnuté učenie viery?

Učenie viery je zahrnuté vo vyznaní viery Verím v Boha.

64. Kto nás učí veriť Ježišovu pravdu?

Rímskokatolícka cirkev.

65. Odkiaľ nás cirkev učí Ježišovu pravdu?

1/ Zo svätého písma.

2/ Z ústneho podania.

 

SVATÉ PÍSMO

66. Čo je sväté písmo?

Sväté písmo je zbierka kníh, ktoré boli napísané z vnuknutia Ducha Svätého.

67. Ako sa delí Sväté písmo?

Na Starý a Nový zákon.

68. Čo obsahuje Starý zákon?

Dejiny spásy, v ktorých sa očakával Ježiš Kristus. V Starom zákone nám Boh zjavil, ako viedol ľudstvo od stvorenia sveta až po narodenie Ježiša Krista.

69. Čo obsahuje Nový zákon?

V Novom zákone nám Boh zjavil život Ježiša Krista jeho učenie a život prvotnej cirkvi. Obsahuje štyri evanjeliá o Ježišovom živote na zemi, Skutky apoštolov, Listy apoštolov a Zjavenie sv. Jána.

70. Koľko máme evanjelistov a ako sa volajú?

Máme 4 evanjelistov: Matúš, Marek, Lukáš, Ján

71. Čo je evanjelium?

Radostná zvesť o živote a učení Ježiša Krista.

72. Čo sú to apoštolské listy?

Sú to poučné listy, ktoré napísali apoštoli kresťanským cirkevným obciam. Najviac ich napísal sv. Pavol.

73. Čo opisujú Skutky apoštolov?

Skutky apoštolské opisujú život prvotnej cirkvi. Napísal ich sv. Lukáš.

 

MILOVAŤ BOHA A BLÍŽNEHO

74. Ako znie prikázanie lásky?

Prikázanie lásky znie: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou, celou svojou mysľou a blížneho svojho ako seba samého.

75. V ktorej modlitbe je podrobnejšie vyjadrený príkaz lásky k Bohu a k blížnemu?

V modlitbe Desatoro Božích prikázaní.

76. Ako prejavujeme lásku k Bohu?

1/ Modlitbou.

2/ Spoločnou bohoslužbou.

3/ Službou blížnemu.

77. Ako si máme ctiť svojich blížnych?

Pán Ježiš vyhlásil:“ Čo ste urobili jednému z mojich najmenších bratov, mne ste urobili“

78. Ako máme milovať blížneho?

Nie slovami, ale skutkami.

79. Akými skutkami máme milovať blížneho?

Skutkami telesného a duševného milosrdenstva.

80. Čo nám sľubuje Ježiš, keď zachovávame jeho príkaz lásky k Bohu a k blížnemu?

Sľubuje nám: „Kto ma miluje, toho aj môj Otec bude milovať, prídeme k nemu a budeme u neho prebývať“

81. Miluje Boh všetkých ľudí?

Boh miluje všetkých ľudí bez rozdielu, pretože sám je Láska.

82. Miluje ma Boh stále, aj keď som zlý a hreším?

Pretože Boh je môj otec, miluje ma takého aký som aj s mojimi nedostatkami a neprestane ma milovať, aj ked zhreším

 

SVIATOSTI

83. Čo je sviatosť?

Sviatosti sú posvätné viditeľné znaky a slová, ktorými sa naznačuje a spôsobuje nevideiteľná milosť.

84. Ktoré sú Ježišove sviatosti?

1. Krst

2. Birmovanie

3. Eucharistia

4. Pokánie

5. Pomazanie chorých

6. Posvätenie kňazstva

7. Manželstvo

85. Čo sa s nami stalo pri sviatosti krstu?

1. Stali sme sa členmi Katolíckej cirkvi.

2. Stali sme sa v duši krásnymi bratmi a sestrami Pána Ježiša.

3. Stali sme sa synmi a dcérami nebeského otca.

4. Stali sme sa dedičmi nebeského života.

86. Kto je tvoj svätý patrón od krstu? .......

87. Čo vieš o živote svojho svätého patróna? .........

88. Opusti nás Ježiš po svojom nanebovystúpení?

Nie. On povedal: “Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“

89. Čo nám dáva Ježiš sviatosťou birmovania?

Dáva nám svojho Duch Svätého ako apoštolom na Turice.

90. Ako sa máme pripraviť na sviatosť birmovania?

1/ Obnovíme si náboženské vedomosti.

2/ Modlíme sa, aby nám Pán Ježiš zoslal Ducha Svätého.

3/ Vyspovedáme sa a prijmeme Eucharistiu.

4/ Urobíme si predsavzatie, že chceme žiť ako dobrí kresťania.

91. Kto je Duch Svätý?

Duch Svätý je láska medzi Bohom Otcom a Bohom Synom, ktorá je treťou božskou osobou.
92. Kedy Ježiš poslal Ducha Svätého apoštolom?

Na päťdesiaty deň po zmŕtvychvstaní, teda na desiaty deň po svojom nanebovystúpení.

93. Kto udeľuje sviatosť birmovania?

Biskup. Biskup je nástupca apoštolov.

94. Čo je krizma?

Krizma je olivový olej, do ktorého je primiešaný balzam a je posvätený biskupom na Zelený štvrtok.

95. Čo naznačuje olej?

Olej naznačuje duchovnú silu, ktorú nám udeľuje Duch Svätý.

96. Čo naznačuje balzam?

Balzam naznačuje vôňu kresťanského života, ktorú máme okolo seba šíriť, keď prijmeme sviatosť birmovania.

97. Ako sa udeľuje sviatosť birmovania? -

Birmovný rodič položí pravú ruku na moje plece. - Ja poviem jasne svoje birmovné meno a sústredím sa na to, že ma naplní Duch Svätý svojou silou, svetlom a láskou. - Biskup ma poznačí na čele posvätnou krizmou a pritom povie: (Meno), prijmi znak daru Ducha Svätého. - Ja odpoviem: Amen. To znamená: Tak nech sa stane. - V tej chvíli príjem darovaného Ducha Svätého. - Biskup mi povie: Pokoj s tebou. Ja odpoviem: I s duchom tvojím.

98. Ktorá sviatosť nás ustavične posilňuje na ceste do večného života?

Eucharistia, lebo Pán Ježiš povedal:“ Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň“

99. S kým nás spája Eucharistia na ceste do večného života?

Eucharistia nás spája s Ježišom a s našimi blížnymi.

100. Čo nám Pán Ježíš daruje vo svätom prijímaní?

Daruje nám zjednotenie sa s Ním a s našimi blížnymi.

101. Ako sa pripravíme na sv. prijímanie?

Jednu hod. pred sv. prijímaním nebudeme nič jesť, piť ani žuť, aktívne sa zapájame do slávenia sv. omše a pomodlíme sa modlitbu pred a po sv. prijímaní, najlepšie vlastnými slovami.

102. Čo je pomazanie chorých?

Pomazanie chorých je sviatosť, ktorou Boh posilňuje starých a chorých ľudí. Môže nastať citeľná úľava v chorobe alebo aj uzdravenie. Počas choroby pomazanie môžu prijať aj mladí ľudia.

103. Čo je sviatosť posvätného stavu?

Sviatosť posvätného stavu je posvätenie muža za služobníka Pána Ježiša. Kňaz hlása Božie slovo a vysluhuje sviatosti.

104. Čo je sviatosť manželstva?

Je to nerozlučný zväzok muža a ženy. Touto sviatosťou Boh zjednocuje a posilňuje manželov, aby vo svete plnili poslanie kresťanských rodín a správne vychovávali svoje deti.

 

MODLITBA A NÁUKA CIRKVI

105. Čo je centrom prežívania nedele?

Centrom prežívania nedele je účasť na nedeľnej Eucharistii.

106. Prečo je nedeľa sviatočným dňom?

Kresťania slávia nedeľu ako sviatočný deň preto, lebo v nedeľu oslavujeme zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.

107. Čo znamená modliť sa?

Modliť sa znamená rozprávať sa s Bohom.

108. Prečo sa máme modliť?

Modliť sa máme preto, aby sme:

1. oslavovali Pána Boha pre jeho svätosť,

2. ďakovali mu za jeho dobrotu,

3. odprosovali ho za svoje hriechy,

4. prosili ho o pomoc.

109. Aké modlitby rozoznávame?

Modlitby vlastnými slovami a vopred zostavené modlitby.

110. Vypočuje Boh vždy naše modlitby?

Áno, Boh vždy počuje naše modlitby, ale odpovedá buď áno, nie, alebo počkaj, teda – buď vytrvalý.

111. Ktorá je najdôležitejšia modlitba?

Modlitba Pána - Otče náš.

112. Ktoré sú vopred zostavené modlitby?

Modlitby v bohoslužobných a modlitbových knižkách.

113. Ktorou modlitbou si zvlášť pripomíname Ježišov život a jeho dielo?

Modlitbou ruženca.

114. Ktoré sú tajomstvá ruženca?

Tajomstvá radostného ruženca

Tajomstvá ruženca svetla

Tajomstvá bolestného ruženca

Tajomstvá slávnostného ruženca

115. Ktorá modlitba nesie názov Anjelské pozdravenie?

Modlitba Zdravas Mária.

116. Ktorou modlitbou si uctievame tajomstvá zvestovania a inkarnácie Božieho Syna?

Modlitbou Anjel Pána.

117. V ktorej modlitbe nám Cirkev zhrnula, čo máme veriť?

V modlitbe Verím v Boha.

118. Ako znie chvála Najsvätejšej Trojice?

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

119. Ktorých šesť hlavných právd veríme,

1/ Boh je len jeden.

2/ V Bohu sú tri osoby, Otec, Syn a Duch Svätý.

3/ Boží syn sa stal človekom, aby nás vykúpil a spasil.

4/ Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých tresce.

5/ Ľudská duša je nesmrteľná.

6/ Božia milosť je na spásu potrebná.

120. Ako znie pätoro cirkevných prikázaní?

1. V nedeľu a prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši.

2. Zachovávať prikázané dni pokánia.

3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Sviatosť Oltárnu.

4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.

5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

121. Ako znie Desatoro Božích prikázaní?

Desatoro Božích prikázaní znie takto:

1/ Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.

2/ Nevezmeš Božie meno nadarmo.

3/ Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.

4/ Cti svojho otca i svoju matku.

5/ Nezabiješ.

6/ Nezosmilníš

7/ Nepokradneš.

8/ Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.

9/ Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.

10/ Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.

122. Ktoré sú skutky telesného milosrdenstva?

1. hladných kŕmiť,

2. smädných napájať,

3. nahých odievať,

4. pocestných sa ujať,

5. väzňov vykupovať, 

6. chorých navštevovať, 

7. mŕtvych pochovávať.

123. Ktoré sú skutky duchovného milosrdenstva?

1. hriešnikov napomínať,

2. nevedomých vyučovať,

3. pochybuhúcim dobre radiť,

4. zarmútených tešiť,

5. krivdu trpezlivo znášať,

6. ubližujúcim odpúšťať,

7. za živých i mŕtvych sa modliť.

124. Koľkorakú milosť nám získal Pán Ježiš?

Milosť posväcujúcu a milosť pomáhajúcu.

125. Na čo dostávame milosť posväcujúcu?

Dostávame ju preto, aby sme mohli byť deťmi nebeského Otca, bratmi Pána Ježiša a chrámom Ducha Svätého.

126. Na čo dostávame milosť pomáhajúcu?

Dostávame ju na to, aby sme dobro spoznali i robili a takto nasledovali Pána Ježiša.

127. Vymenuj Božské čnosti:

1. Viera.

2. Nádej.

3. Láska.

128. Vymenuj ľudské čnosti:

1. Rozvážnosť.

2. Spravodlivosť.

3. Statočnosť.

4. Miernosť.

 

CIRKEV

129. V akej etape Božieho plánu spásy sa nachádza súčasná Cirkev?

Cirkev očakáva druhý príchod Ježiša Krista na túto zem.

130. Čo je cirkev?

Spoločenstvo pokrstených, ktorí milujú Boha a blížnych, a tak putujú do nebeského života.

131. Kto založil Cirkev?

Cirkev založil Ježiš Kristus.

132. Aké je poslanie Cirkvi?

Poslanie Cirkvi je totožné s poslaním Ježiša Krista: ohlasovať Evanjelium všetkým ľudom a tým sprostredkovávať ľuďom spásu.

133. Kto sú členovia Cirkvi?

Členovia Cirkvi sú všetci svätí v nebi, duše v očistci a veriaci na zemi.

134. Aké hlavné prikázanie dal Pán Ježiš svojej Cirkvi?

Ježiš dal svojej Cirkví hlavné prikázanie lásky: milovať Boha a blížneho.

135. Kto je hlavou Cirkvi?

Hlavou Cirkvi je pápež, v súčasnosti Svätý Otec František

136. Do ktorej diecézy a do ktorého dekanátu patrí naša farnosť Jelenec?

Naša farnosť Jelenec patrí do nitrianskej diecézy a do dekanátu Zlaté Moravce.

137. Ako sa volá náš diecézny biskup?

Náš diecézny biskup sa volá Mons. Viliam Judák.

138. Ako sa volá správca našej farnosti?

Vdp. ThLic. Jozef Švejdík

139. Komu je zasvätený kostol v našej farnosti?

Povýšeniu Svätého kríža

140. Kedy slávime sviatok Povýšenie svätého kríža?

Sviatok Povýšenia Sv. kríža slávime 14. septembra