Miništrantská služba

 

     Slovo miništrovať pochádza z latinského slova ministrare a znamená slúžiť, posluhovať. Miništrovanie je teda posluhovanie pri Pánovom oltári, služba pri slávení eucharistickej obety, posluhovanie pri vysluhovaní sviatostí i pri ostatných liturgických úkonoch a obradoch. Chlapcov, ktorí vykonávajú túto službu voláme miništranti.

     Miništrantská služba je vznešená, posvätná, je to služba rozmnožujúca Božie milosti, služba Pánovi a služba veriacemu ľudu.

     Miništrant je po kňazovi najbližšie k samému Ježišovi Kristovi prítomnému vo Sviatosti oltárnej pod spôsobom chleba a vína.

     Miništrantská služba je anjelská. Miništranti sú viditeľnými zástupcami anjelov. To čo konajú anjeli v nebi, to konajú miništranti na zemi. Ich úlohou je prinášať na oltár liturgické knihy, nádoby a rúcha, chlieb a víno, dávať veriacim znamenie zvončekom a iné.

     Miništrantská služba je posvätná. Vo svätej omši prostredníctvom sviatosti Eucharistie nám Pán Ježiš dáva samého seba. Miništrant, ktorý prisluhuje pri týchto liturgických obradoch, najmä pri svätej omši, vykonáva posvätnú službu, ktorá posväcuje jeho i všetkých veriacich.

     Miništrantská služba je služba Pánovi .Pán Ježiš ako nebeský Baránok prišiel slúžiť ľudstvu a otvoriť mu brány do večnosti .Túto službu zanechal svojej Cirkvi. Keď Cirkev vysluhuje sviatosti v mene Krista, majú takú hodnotu, ako by ich vysluhoval sám Pán Ježiš, lebo vlastne Kristus v nich vykonáva svoju kňazskú službu. Keď Cirkev slávi svätú omšu, je tam prítomný sám Pán Ježiš, ktorý prikázal sláviť svätú omšu slovami :”Toto robte na moju pamiatku.” 


 

Desatoro správania miništranta

 

  1. Miništrant chodí do kostola včas. Pri príchode pozdraví.

  2. V sakristii sa pred i po svätej omši správa slušne a poslúcha zodpovedných vedúcich.

  3. Znáša sa so všetkými miništrantmi, učí sa od nich dobrému, ctí si starších, ochotne pomáha mladším a všetkým dáva dobrý príklad.

  4. Ak sa mu pridelí nejaká služba, ochotne ju prijme a splní ju svedomito a zodpovedne.

  5. Svätú omšu prežíva ako Kristovu obetu: pozorne a nábožne. Nevyrušuje, modlí sa, spieva, odpovedá na invokácie a pozorne počúva Božie slovo.

  6. Po svätej omši neodíde prv, než si uloží všetky veci na miesto

  7. Chodí na miništrantské schôdzky a zdokonaľuje sa v miništrovaní

  8. Všade, aj mimo kostola, sa správa ako sa patrí na miništranta a dobrého kresťana.

  9. Pravidelne sa modlí, stále lepšie poznáva svoju vieru.

  10. Zvlášť si uctieva Pána Ježiša a Pannu Máriu. Rád sa zastaví na poklonu.