OTÁZKY K FARSKEJ KATECHÉZE

PRED PRVÝM SV. PRIJÍMANÍM

 

1. Kto nám dal otca a matku?

Pán Boh.

2. Kto je Pán Boh?

Náš nebeský Otec.

3. Odkiaľ je svet?

Stvoril ho pre nás nebeský Otec.

4. Čo môže urobiť nebeský Otec?

Všetko, čo chce, lebo je všemohúci.

5. Čo robí nebeský Otec teraz so svetom?

Stará sa oň a dbá o všetko, čo je na svete.

6. Odkiaľ vieme, že je Boh?

-Rozum nám hovorí, že je Boh, lebo svet musel niekto stvoriť.

-Boh k nám prehovoril vo Svätom písme.

7. Čo je Sväté písmo?

Sväté písmo je napísané Božie slovo.

8. Odkedy je Boh?

Vždy bol, je a bude, lebo Boh je večný.

9. Čo vie Pán Boh?

Všetko, aj to, čo si myslíme: Boh je vševediaci.

10. Prečo nevidíme Pána Boha?

Lebo je čistý duch, nemá telo.

11. Čo robíme, keď sa modlíme?

Myslíme na Boha, rozprávame sa s ním.

12. Je viac ako jeden Boh?

Boh je len jeden.

13. V koľkých osobách je Boh?

Boh je v troch božských osobách: Otec, Syn a Duch Svätý.

14. Ako voláme tri božské osoby?

Najsvätejšia Trojica.

15. Kto sú anjeli?

Neviditeľné duchovné stvorenia nebeského Otca.

16. Čo robia dobrí anjeli?

Dobrí anjeli milujú Pána Boha a ľudí vedú k dobrému.

17. Čo robia zlí anjeli?

Zlí anjeli nenávidia Pána Boha a ľudí navádzajú na zlé.

18. Odkiaľ sú ľudia?

Prvých ľudí stvoril Pán Boh.

19. Kto sú ľudia?

Stvorenia Pána Boha, ktoré majú telo a dušu.

20. Aká je ľudská duša?

Je neviditeľná a nesmrteľná.

21. Akú úlohu majú ľudia na zemi?

Aby oslavovali Pána Boha a budovali svet.

22. Ako žili ľudia na začiatku?

Veľmi blažene: nepoznali ani utrpenie ani smrť.

23. Prečo boli prví ľudia naozaj blažení?

Preto, lebo nebeský Otec ich prijal za svoje deti a povolal ich do večnej blaženosti.

24. Kedy si sa stal Božím dieťaťom?

Vtedy, keď ma pokrstili.

25. Akého si náboženstva?

Ja som kresťan katolík.

26. Ako stratili prví ľudia blaženosť?

Tak, že neposlúchli príkaz nebeského Otca, spáchali hriech.

27. Ako voláme hriech prvých ľudí?

Prvý hriech alebo dedičný hriech.

28. Kedy sa pácha hriech?

Vtedy, keď vedome a dobrovoľne prestúpime niektoré Božie prikázanie.

29. Akým spôsobom sa pácha hriech?

Myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého.

30. Prečo voláme hriech prvých ľudí aj dedičným hriechom?

Preto, lebo s týmto hriechom a jeho následkami sa narodí každý človek.

31. Aké sú následky dedičného hriechu?

1.Stratili sme lásku a priateľstvo nebeského Otca.

2.Rozum sa nám zatemnil, vôľa sa naklonila k zlému.

3.Musíme veľa trpieť a nakoniec zomrieť.

32. Sú všetky hriechy rovnaké?

Všetky hriechy nie sú rovnaké. Sú veľké čiže smrteľné a malé čiže všedné.

33. Kedy spácha človek veľký hriech?

Vtedy, keď vo veľkej veci, vedome a dobrovoľne nedodrží niektoré Božie prikázanie.

34. Kedy spácha človek malý hriech?

Vtedy, keď v malej veci, vedome a dobrovoľne nedodrží niektoré Božie prikázanie.

35. Čo sa stane s dobrými a čo so zlými?

Dobrých Pán Boh odmení a zlých potresce.

36. Kde sa uskutoční odmena a trest?

Už aj tu na zemi, ale konečná odmena alebo trest príde po smrti.

37. Čo sa stane s kajúcim hriešnikom?

Pán Boh mu odpustí, lebo každého nekonečne miluje.

38. Kedy veríme v Boha?

Vtedy, keď Božie slovo berieme vážne a podľa neho žijeme.

39. Kedy dôverujeme Bohu?

Vtedy, keď sme presvedčení, že nám Pán Boh vždy pomôže.

40. Čo by sa bolo stalo s ľuďmi, keby sa Pán Boh nebol nad nimi zľutoval?

Nikdy nikto by sa nebol dostal do večnej blaženosti.

41. Ako sa Pán Boh zmiloval nad ľuďmi?

Tak, že im prisľúbil a poslal Vykupiteľa.

42. Kto je prisľúbený a poslaný Vykupiteľ?

Ježiš Kristus.

43. Koho si vyvolil nebeský Otec za matku vykupiteľa?

Pannu Máriu.

44. Aká bola Panna Mária?

Milostiplná a Bohu oddaná.

45. Kto je Ježiš Kristus?

Boží Syn, ktorý sa stal pre nás človekom.

46. Kto je Panna Mária?

Matka Pána Ježiša.

47. Kto je svätý Jozef?

Ochranca a vychovávateľ Pána Ježiša, ženích Panny Márie.

48. Kedy slávime narodenie Pána Ježiša?

Na Vianoce, 25.decembra.

49. Kde sa narodil Pán Ježiš?

V Betleheme.

50. Čo znamená meno Ježiš?

Spasiteľ alebo Vykupiteľ.

51. Čo znamená meno Kristus?

Boží Pomazaný.

52. Koho máme vidieť v Pánu Ježišovi?

Máme v ňom vidieť opravdivého Boha i opravdivého človeka.

53. Prečo sa stal Boží Syn človekom?

Preto, aby nás slovom i príkladom učil a vykúpil.

54. Kto je otcom Pána Ježiša?

Nebeský Otec.

55. Kde rástol Pán Ježiš?

V Nazarete.

56. V čom nám bol podobný Pán Ježiš?

Vo všetkom, okrem hriechu.

57. Čomu nás učí nazaretský život Pána Ježiša?

Poslušnosti, modlitbe a statočnej práci.

58. Koľko rokov mal Pán Ježiš, keď začal vyučovať?

Vtedy mal asi 30rokov.

59. Za kým išiel Pán Ježiš skôr, než začal vyučovať?

Za Jánom Krstiteľom, aby prijal krst pokánia.

60. Čo učil Pán Ježiš?

Všetko, čo máme veriť a robiť, aby sme dosiahli pozemskú a večnú blaženosť.

61. Kto spísal učenie z život Pána Ježiša?

Štyria evanjelisti v knihách, ktoré voláme Evanjelium.

62. Ako znie hlavné prikázanie?

Miluj Boha nadovšetko. Miluj blížneho svojho ako seba samého.

63. Kedy milujeme Pána Boha nadovšetko?

Vtedy, keď ho máme radšej ako všetko na svete a keď vždy plníme jeho vôľu.

64. Kedy milujeme svojho blížneho ako seba samého?

Vtedy, keď úprimne chceme jeho dobro a v nešťastí mu pomôžeme.

65. Prečo robil Pán Ježiš zázraky?

Preto: 1.aby dokázal svoju lásku k ľuďom,

2.aby ukázal svoju božskú moc,

3.aby posilnil vieru.

66. Čo sa s nami stane po smrti?

Boh nás bude súdiť a toto bude osobný súd.

67. Kam sa človek dostane po smrti?

Do neba, do očistca alebo do pekla.

68. Čím nás riadi Pán Boh, aby sme správne žili?

Prikázaniami a hlasom svedomia.

69. Na čo sú prikázania?

Na to, aby nám ukazovali vôľu nebeského Otca.

70. Na čo je svedomie?

Na to, aby nás viedlo k dobrému a varovalo pred zlom.

71. Ako znie Desatoro?

1.Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.

2.Nevezmeš Božie meno nadarmo.

3.Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.

4.Cti svojho otca a svoju matku.

5.Nezabiješ.

6.Nezosmilníš.

7.Nepokradneš.

8.Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.

9.Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.

10.Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.

72. Čo žiada Pán Boh v prvom prikázaní?

Žiada, aby sme sa klaňali len jemu a to vyjadrili modlitbou.

73. Čo žiada Pán Boh v druhom prikázaní?

Žiada, aby sme meno Božie a svätých vyslovovali s úctou.

74. Čo žiada Pán Boh v treťom prikázaní?

Žiada, aby sme v nedeľu telesne oddychovali, dušu posilňovali a zúčastnili sa na svätej omši.

75. Čo žiada Pán Boh vo štvrtom prikázaní?

Žiada, aby sme si uctili rodičov, starých rodičov a predstavených.

76. Čo žiada Pán Boh v piatom prikázaní?

Žiada, aby sme si telesný i duchovný život vážili a nikomu neškodili na tele, ani na duši.

77. Čo žiada Pán Boh v šiestom prikázaní?

Žiada, aby sme v myšlienkach, slovách a správaní boli cudní a mravní.

78. Čo žiada Pán Boh v siedmom prikázaní?

Žiada, aby sme si povinnosti svedomite vykonávali a aby sme si majetok iného vážili.

79. Čo žiada Pán Boh v ôsmom prikázaní?

Žiada, aby sme hovorili len pravdu a dobré meno iného chránili.

80. Čo žiada Pán Boh v deviatom prikázaní?

Pán Boh žiada od manželov, aby sa milovali a boli si verní.

81. Čo žiada Pán Boh v desiatom prikázaní?

Žiada, aby sme sa uspokojili so svojimi vecami.

82. Ako znie Pätoro cirkevných prikázaní?

1.V nedeľu a v prikázaný sviatok zúčastniť sa na svätej omši.

2.Zachovávať prikázané dni pokánia.

3.Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť.

4.Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.

5.Podporovať cirkevné ustanovizne.

83. Kto môže odpustiť hriechy?

Len Pán Boh, ale v jeho mene aj tí, ktorí na to dostali právomoc.

84. Komu dal Pán Ježiš právomoc odpúšťať hriechy?

Apoštolom.

85. Ktorými slovami dal Pán Ježiš apoštolom moc odpúšťať hriechy?

Týmito slovami: „Prijmite Ducha Svätého, komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu zadržíte, budú zadržané.“

86. Na koho prešla právomoc odpúšťať hriechy od apoštolov?

Na biskupov a kňazov.

87. Čo je sviatosť zmierenia?

Je to sviatosť, v ktorej nás Pán Ježiš zmieruje s nebeským Otcom, odpúšťa nám hriechy a vracia nám stratený Boží život.

88. Kto dnes odpúšťa hriechy?

Biskupi a kňazi, keď v mene Pána Ježiša vysluhujú sviatosť zmierenia, t.j. spovedajú.

89. Čo robím, keď prijímam sviatosť zmierenia?

1.Spytujem si svedomie,

2.oľutujem svoje hriechy,

3.sľúbim, že sa polepším,

4.vyznám svoje hriechy,

5.vykonám pokánie.

90. Čo robím, keď si spytujem svedomie?

Rozmýšľam nad tým, aké hriechy som spáchal.

91. Ako si spytujem svedomie?

1.Prosím o pomoc Ducha Svätého,

2.spomeniem si, kedy som sa naposledy spovedal,

3.zistím si svoje hriechy pomocou spovedného zrkadla.

92. Kedy mám ľútosť?

Keď ma bolí, že som hriechmi urazil dobrotivého Boha.

93. Na čo mám myslieť pri ľútosti?

Na utrpenie Pána Ježiša, ktoré podstúpil aj za moje hriechy.

94. Čo robím, keď sa spovedám?

Vyznám sa spovedníkovi zo svojich hriechov, aby mi on v Božom mene odpustil.

95. Ako vykonám svätú spoveď?

1.Prídem k spovedníkovi, pozdravím sa a prežehnám,

2.vymenujem svoje hriechy,

3.vypočujem si povzbudenie a zapamätám skutok pokánia,

4.oľutujem svoje hriechy,

5.pri rozhrešení sa prežehnám a poviem: Amen,

6.duchovný otec ma prepustí.

96. Môže spovedník prezradiť hriechy, ktoré počul v spovedi?

Nikdy nikomu ich nesmie prezradiť, lebo ho viaže spovedné tajomstvo.

97. Z ktorých hriechov sa musíme bezpodmienečne spovedať?

Zo všetkých ťažkých hriechov.

98. Čo sa stane s tým, kto úmyselne vynechá niektorý ťažký hriech?

Spácha svätokrádež a jeho spoveď je neplatná.

99. Čo má urobiť ten, kto sa spovedal svätokrádežne?

V nasledujúcej spovedi musí povedať, že sa neplatne spovedal, a musí zopakovať celú predošlú spoveď.

100. Čo má urobiť ten, kto sa zabudol vyspovedať z niektorého ťažkého hriechu?

V nasledujúcej spovedi musí povedať aj ten hriech, ktorý zabudol.

101. Čo urobím po svätej spovedi?

1.Vykonám uložené pokánie,

2.poďakujem sa Pánu Bohu, že mi odpustil hriechy,

3.snažím sa polepšiť.

102. Čo urobil Pán Ježiš pri Poslednej večeri?

Obetoval prvú svätú omšu. Premenil chlieb a víno na svoje Telo a Krv.

103. Čo sa stalo na slová Pána Ježiša: „toto je moje telo, toto je moja krv“?

Chlieb a víno sa premenili na jeho Telo a Krv.

104. Prečo povedal Pán Ježiš slová: „Toto robte na moju pamiatku“?

Preto, aby jeho apoštoli robili to, čo on, premieňali chlieb a víno na jeho Telo a Krv.

105. Teraz kto premieňa chlieb a víno na Telo a Krv Pána Ježiša?

Nástupcovia apoštolov: biskupi a kňazi, keď obetujú svätú omšu.

106. Čo je Sviatosť oltárna – Eucharistia?

Opravdivé telo a krv Pána Ježiša v podobe chleba a vína.

107. Čo sa deje pri svätej omši?

Pán Ježiš v nej sprítomňuje obetu kríža.

108. Ktoré sú hlavné časti svätej omše?

Bohoslužba slova a bohoslužba obety.

109. Čo prijímame vo svätom prijímaní?

Telo a Krv Pána Ježiša.

110. Čo je potrebné na to, aby som mohol prijímať?

Je potrebné, aby som:

1.bol v stave milosti,

2.prijímal s čistým úmyslom,

3.sa pomodlil pred a po prijímaní,

4.zachoval sviatostný pôst.

111. Kedy som v stave milosti?

Keď nemám ťažký hriech.

112. Môžem pristúpiť k prijímaniu s ľahkými hriechmi?

Môžem, ale mám ich oľutovať.

113. Kedy prijímam s čistým úmyslom?

Keď idem k prijímaniu z lásky k Pánu Ježišovi.

114. Ako zachovávam sviatostný pôst?

Tak, že hodinu pred prijímaním nič nejem a nepijem.

115. Čo poviem, keď mi kňaz podáva Telo Kristovo?

Odpoviem: Amen a prijmem Telo Kristovo.