16. august – Svätý Štefan Uhorský, kráľ

 

    Štefan sa narodil asi okolo roku 969 ako syn maďarského vojvodu Gejzu. Roku 995 vzal si za manželku nábožnú Gizelu, sestru nemeckého cisára Henricha II. Roku 997 stal sa panovníkom. Bol spravodlivým, inteligentným a rozhodným vladárom. Roku 1000 bol korunovaný ako prvý maďarský kráľ. Založil v krajine dve arcibiskupstvá a osem biskupstiev. Zomrel 15. augusta roku 1038. Za svätého bol vyhlásený so synom Imrichom roku 1083.

    APOŠTOL NA TRÓNE

    „Ostávajte teda vo mne a ja vo vás!... Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša hojné ovocie, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť“ (Jn 15, 4-5).

    Brat Štefan, syn maďarského veľkokniežaťa Gejzu, dobre si vštepil do duše tieto Ježišove slová. Jeho apoštolský život nemôžeme si vysvetliť bez úzkeho spolužitia s Kristom, bez hlbokého poznania evanjelia. Dobre poznal aj tieto Ježišove slová: „Kráľovstvo nebeské trpí násilie“ (Mt 11, 12).

    Z titulu svojho krstu a ešte viac zo sily sviatosti birmovania, ktorú mu udelil svätý Vojtech, pochopil, čo II. Vatikánsky koncil tak nástojčivo žiada od laikov: Budovať Božie kráľovstvo! Každý z nás má byť kvas, ale i svetlo. To nie je práca iba kňazov, iba hierarchie. To je povinnosť všetkých pokrstených, ktorí sa sviatosťou krstu zaštepili ako ratolesť do vinnej révy – kmeňa, ktorým je Kristus!

    Brat Štefan v svetle Ducha Božieho pochopil, že v Kráľovstve Kristovom sa bojuje viac modlitbou a pokorou ako zbraňou. Nevystupoval teda len ako vládca, ale aj ako služobník. V ľude sa snažil zaviesť najprv múdry poriadok a šíriť kresťanskú vzdelanosť. Povolal preto do krajiny múdreho opáta Anastázia s mníchmi, ktorým postavil najprv kláštor na Panonskej hore. Mnísi mali jeho prácu sprevádzať modlitbami a dopĺňať rozvojom vzdelanosti medzi ľudom. Takto nenápadne potlačoval divé pohanské zvyky, zrušoval kmeňových náčelníkov a zriaďoval župné organizačné jednotky. Pápež Silvester II. za jeho snahu v náboženskom a kultúrnom rozvoji korunoval ho za uhorského kráľa. Dal mu aj mimoriadnu výsadu – menoval ho za svojho zástupcu. Ako taký, on a jeho nástupcovia dostali moc menovať biskupov a zriaďovať biskupstvá v svojom kráľovstve.

    Zbožná manželka Gizela závodila so Štefanom v budovaní Božieho Kráľovstva. Obom manželom záležalo najviac na vlastnej duchovnej spiritualite, ktorá sa mala vždy viac odrážať v láske k Bohu a k ľuďom. Kráľ Štefan stal sa tak viac apoštolom ako kráľom. Vzal si k srdcu Ježišovu náuku: Kto chce byť najväčší, nech je ako sluha... Syn človeka prišiel slúžiť... Matka Ježišova svoju veľkosť ukryla do titulu „slúžka!“

    Čo nám hovorí dnes svätec dňa?

    Niet miesta, niet povolania, ktoré by nás dišpenzovalo od povinnosti budovať Božie Kráľovstvo. Rovnako môžem byť apoštolom na prezidentskom kresle ako za volantom družstevného traktora... v advokátskej poradni, v lekárskej ambulancii, na školskej katedre, ale i pri zametaní ulice. Treba len chcieť vidieť a hľadať Boha – pre seba i pre iných.

    KONÁM: Pokúsim sa pritiahnuť Boha do svojho prostredia. Ako? Ku komu?