Svätí Cyril a Metod – zvestovatelia našej spásy

                                                                            Dipl. Ing. Viera Peťková

Ich zásluhou vstúpil Kristus do našich dejín a do našej kultúry.

Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!

 

    „Na počiatku bolo Slovo, a to Slovo bolo od Boha, a to Slovo bol Boh.“ (Jn‚1)        

    Toto sú prvé slová, slová svätého Jánovho evanjelia, zapísané v jazyku starých Slovákov.

    „Chváliť nám treba slávnych mužov, našich otcov.“ (Ekl 44, 1)

    Jeden rímsky vzdelanec 6. storočia povedal, keď pritiahol s rímskym vojskom až na naše územie: „Vo dne v noci uvažuj o pamiatkach otcov, skúmaj počiatky svojho národa, sleduj deje a zápisky lebo ohavnou vecou by bolo, keby si chodil ako cudzinec po svojej vlasti.“

    „O ich múdrosti rozprávajú národy a zhromaždený ľud ich ospevuje.“ (Ekl 44, 15)

    Každý národ si chráni a opatruje svoje tradície a údaje o slávnej minulosti.

    Dnes, keď sa blíži 1150. výročie príchodu Svätých Cyrila a Metoda na naše územie, je treba si uvedomiť naše kresťanské korene, a aby sme sa obnovili na duchu a napili sa z čistého prameňa, z ktorého čerpali naši predkovia. Ich zásluhou vstúpil Kristus do našich dejín a do našej kultúry. Kresťanská viera, to sú naše náboženské a kultúrne korene. Táto viera sprevádza slovenský národ cez celé dejiny, i keď v minulosti bol často nútený na tieto kresťanské korene zabudnúť . Ale v skutočnosti národ nezabudol!

    Kým i väčšie národy zmizli z mapy sveta, kresťanská viera a mravnosť zachránili slovenský národ pred zánikom. Kým iné kultúry sa presadzovali mečom, slovenské kultúrne dejiny sa začali slovom a to Božím.

    Dnes sa skláňame pred Konštantínom Filozofom - Svätým Cyrilom, apoštolom Slovanov, pred našim slovanským „Mojžišom“. Konštantín Filozof patril k najvýznamnejším osobnostiam 9. storočia. V jeho dobe bol významným vzdelancom Byzancie i Ríma. Bol profesorom filozofie na najznámejšej a najstaršej univerzite kresťanského sveta v Carihrade. Zároveň ale bol aj teológom, rétorom a básnikom. Ale Cyril bol predovšetkým mužom modlitby. Každú činnosť začínal prosbou o duchovné svetlo. Pre jeho lásku k pravde, pre jeho čistotu a túžbu po anjelskom živote mu Boh udelili Ducha múdrosti.

    Byzantský cisár Michal III. na žiadosť panovníka Veľkej Moravy Rastislava, posiela Konštantína Filozofa a jeho brata Metoda v roku 863 na misie k Slovanom. No predtým dal pre ich jazyk vytvoriť písmo - h l a h o l i k u, aby slovo Božie porozumeli v reči, ktorou oni hovoria.

    Tak Svätý Konštantín Filozof priniesol našim predkom ako najvzácnejší Boží dar písmená, ktoré mu Boh zjavil. Takýto priamy Boží zásah do misie Slovnov však musel zanechať viditeľné stopy v celom diele Svätého Cyrila. Predovšetkým v abecede, ktorú v čase vzniku nazývali jednoducho „slovanské, alebo slovienske písmená“, neskôr pod názvom hlaholika, ktorý je odvodený od praslovanského slova glagol s významom hlásať. Aj dnes sa hovorí  hlaholiť, čiže znieť, ozývať sa. Napríklad zvony hlaholia.  Hlaholika pozostávala z 38 písmen a novej číselnej sústavy. Hlaholské písmo dodnes vzbudzuje obdiv vedcov tým, že vystihuje všetky osobitosti slovanského jazyka. Dokonca písmo prevýšilo gréčtinu a latinčinu. Konštantín vynikajúco poznal zvukovú podobu slovanského jazyka, v hlaholike uvádza až tri písmená pre i.

    Konštantín Filozof vníma obraz písma a jeho silu ako ďalší rozmer Slova Krista. Využil symboliku jeho tvaru, aby doň zakódoval duchovný odkaz hlaholiky. Kým iné abecedy krížom končia, hlaholika krížom začína. Tu kríž symbolicky i doslova uzatváral jednu epochu ľudstva, aby otvoril novú. Prvé písmeno kríž – symbol Krista, abeceda končí obrazom trojuholníka – znak Najsvätejšej Trojice – označujúcej Božie meno. V prvej slovanskej abecede je to obrazné proroctvo, že Slovanom otvára brány do kultúrnych dejín sveta kresťanstva. Slovensko sa tak stalo ohniskom kresťanstva pre všetky slovanské národy.

    Pomocou slovanskej, alebo slovienskej abecedy v krátkom čase, začnúc mesiacom marec až do 26. októbra, čiže za osem mesiacov úplne preložil z gréckeho jazyka do slovanského všetky knihy Písma. Mních Chrabr (sv.Naum) to poukázal na nadprirodzený výkon ako pôsobenie Svätého Ducha. Neosvedčený barbarský jazyk sa stal a postavil na jednu úroveň s jazykom latinským, gréckym a hebrejským.

    Na nový rok 868 teda pred 1145 rokmi v Ríme, v chráme Santa Maria Maggiore, pápež Hadrián II. položil na oltár, pod ktorým sú uložené relikvie betlehemských jasličiek, liturgické knihy starých Slovákov a schválil ich. Takto vložil náš jazyk do Ježiškových jasličiek. Tu po prvýkrát zaznela liturgia v našom jazyku.

    Konštantín a Metod hlásali tu Božie slovo, zakladali školy, vychovávali dorast a prekladali do staroslovienčiny všetky potrebné knihy. Na našom území pobudli 40 mesiacov a potom išli do Ríma podať správu o svojej misijnej činnosti. V Ríme ich prijal sám pápež Hadrián II. Očakával ich v sprievode zástupu, lebo prinášali aj pozostatky sv. Klementa pápeža.

    Potom po ich vysvätení za kňazov, posvätil všetky knihy preložené do staroslovanského jazyka, ktorý sa stal jeden zo štyroch bohoslužobných jazykov.

Svätý Konštantín v kláštore v Ríme, prijal meno Cyril a po mnohých námahách 14. februára 869 podľahol chorobe. Pred smrťou však zaviazal svojho brata Metoda, aby pokračoval v začatom diele na Veľkej Morave. Metoda pápež vymenoval za arcibiskupa s právomocami pre všetky slovanské kraje. Napriek všetkým nástrahám zo strany neprajníkov neúnavne prekladal, vyučoval a obhajoval učenie na našom území až do svojej smrti.

    31. decembra 1980 prvý slovanský pápež, blahoslavený Ján Pavol II. vyhlásil Svätých Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy, čím pozdvihol význam solúnskych bratov. V roku  1985 o nich napísal encykliku Slavorum Apostoli ( Apoštoli Slovanov). Potvrdil, že ich veľkolepé dielo sa stalo prínosom pre celú kresťanskú a kultúrnu Európu.

    Pri návšteve Slovenska 30. júna 1995 v Nitre povedal aj tieto slová: „Vďaka apoštolskej horlivosti Svätých Cyrila a Metoda Duch Svätý zavial semeno evanjelia do tejto vašej zeme, kde vaši predkovia prejavili túžbu poznať Krista. Svätí bratia siali do tejto brázdy, zasvätiac svoj život sadeniu a rastu Božieho kráľovstva. Vy, mládež tejto krajiny, ste novou úrodou na Božom poli. Tou úrodou, ktorej korene siahajú do čias evanjelizácie svätých solúnskych bratov. Buďte ich dôstojnými pokračovateľmi.“

    Slová proroctva blahoslaveného Jána Pavla II., ktoré vyslovil pri prvej celonárodnej púti do Ríma v roku 1996 boli: „Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia. Slovensko je povolané ponúknuť Európe predovšetkým dar viery v Krista a svojejoddanosti Panne Márii.“ Cyril prevzal od Boha písmo, aby ním priniesol Nový Zákon pre Slovanov a tak aj pre nás Slovákov.

„Počujte všetci, celý národ sloviensky,

Počujte Slovo od Boha vám zoslané,

Slovo, čo hladné ľudské duše nakŕmi,

Slovo, čo um aj srdce vaše posilní,

Slovo, čo Boha poznávať vás pripraví. (Proglas)