1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda

na naše územie

 

Svätý  Cyril (Konštantín) 826 – 869    Svätý Metod 815 – 885

 

                      P R O G L A S                         

Preto čujte, Slovania, toto:
Dar tento je naozaj od Boha daný,
dar boží je darom spravodlivým,
dar boží dušiam, nikdy nehynúci,
tým dušiam, ktoré ho príjmu.
Čujte teraz svojím rozumom,
čuj že, všetok ľud slovanský,
čujte Slovo, od Boha prišlé,
slovo kŕmiace ľudské duše,
slovo posilňujúce srdce i rozum,
slovo umožňujúce poznanie Boha.

 

    Od príchodu sv. Cyrila a Metoda do našej vlasti uplynulo 1150 rokov. Ich zásluhou sa už pred tisíc rokmi Slovieni žijúci na území Veľkej Moravy zaradili medzi najkultúrnejšie národy Európy. Ich jazyk sa popri  Latinčine, Gréčtine a Hebrejčine stal štvrtým liturgickým jazykom a už v tej dobe mali Slovieni žijúci na Veľkej Morave právo konať liturgické obrady  vo vlastnom jazyku. Príchodom Solúnskych bratov sa začal zlatý a jedinečný vek Slovanskej kultúry.

    Svätí Cyril a Metod prišli sem ako misionári, ktorým Kristus zveril poslanie šíriť evanjelium medzi slovanskými národmi a tak priniesť jeho svetlo, ktoré je pomocou pre ľudí i pre celé národy. Viera, napriek početným ťažkostiam spôsobených historickými okolnosťami, pomáhala našim predkom v priebehu dejín žiť čestne a neprestajne obracať svoj zrak k tomu, ktorý je Pánom všetkého. Musíme si chrániť svoju vieru a odovzdávať ju ďalej. Viera je veľký dar, ktorý nesmieme stratiť. Naopak. Máme ju s láskou opatrovať, posilňovať a odovzdávať ďalej. V prípade solúnskych bratov to boli slovanské národy.

    Po smrti Cyrila a Metoda sa administrátorom Veľkomoravského biskupstva stal fransky orientovaný biskup Viching, ktorý dal vyhnať všetkých Metodových žiakov z Veľkej Moravy. Misiou Sedmopočetníkov sa však Byzansko-slovanské kresťanstvo rozšírilo do Kyjevskej Rusy, Bieloruska, na juh do Bulharska, Macedónska a na balkán, čím sa sv. Cyril a sv. Metod stali učiteľmi a apoštolmi  všetkých Slovanov a patria medzi najväčších misionárov v Európe. Pépež Ján Pavol II. vyhlásil 31.decembra 1980 sv. Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy.