V Bratislave sa stretli najvyšší predstavitelia

kresťanských cirkví na Slovensku
 

P:3, 22. 03. 2013 14:00, DOM
     Bratislava 22. marca (TK KBS) - V Bratislave sa stretli predstavitelia kresťanských cirkví na Slovensku. Ide o prvé zo stretnutí, na ktorom sa budú pravidelne zúčastňovať predstavitelia kresťanských cirkví a náboženských spoločností registrovaných v SR. Ťažiskovou témou, o ktorej diskutovali po pozvaní Katolíckej cirkvi, bol spoločný postup pri rokovaní so štátom v otázkach financovania cirkví, škôl a školských a sociálnych zariadení. Debatovali i o možnej príprave odborných materiálov týkajúcich sa národného programu na podporu rodiny a ochrany života od počatia a ochrany manželstva. Katolícka cirkev zároveň pozvala partnerov na Národný pochod za život.

     "Nechceme nijakým spôsobom našim stretnutím nahrádzať jestvujúce inštitúcie, či už Konferenciu biskupov Slovenska alebo Ekumenickú radu cirkví. Naše stretnutie bude aj vždy nazývané stretnutie predstaviteľov kresťanských cirkví a jediným krokom dopredu v tomto zmysle je, že tak, ako sme sa v minulosti stretávali, stretávali sme sa z dôvodov a podnetov, ktoré boli istým spôsobom, situáciou vytvorené, teraz by sme chceli urobiť ten krok dopredu, že by sme naše stretnutia spravidelnili," povedal novinárom predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita.

     Arcibiskup Zvolenský ďalej povedal, že pravidelné - neformálne stretnutia pokladajú "všetci spoločne za užitočné". Na stretnutí podľa neho potom zvažovali, akou metódou budú vytvárať témy, na ktoré by spoločne hovorili. Zistili, že z princípu, že ide o kresťanské cirkvi a že sú za jedno v náboženských princípoch, tak môžu v mnohých otázkach prezentovať svoje postoje pred verejnosťou spoločne. "Konštatovali sme, že sú to predovšetkým postoje v otázkach, ktoré sa týkajú ochrany života, rodiny, a potom aj napríklad v otázkach nášho pôsobenia v spoločnosti, teda predovšetkým toho pozitívneho motivačného pôsobenia".

     Stretnutie privítal i generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. (ECAV) na Slovensku Miloš Klátik. Informoval, že kľúčovou témou prvej spoločnej diskusie bola diskusia o liste z Ministerstva kultúry SR adresovaný všetkým cirkvám a náboženským spoločnostiam registrovaných v SR o poskytnutí informácií o stave majetku. "O tomto sme debatovali z rôznych uhlov pohľadu," povedal biskup Klátik, podľa ktorého v SR nie je problém prísť k tomu, kto ten majetok má. "Problém je skôr administratívno-technický a problém je aj iný, k čomu sú potrebné tie údaje, nakoniec sú verejne prístupné," dodal biskup Klátik.

     Metropolita Zvolenský doplnil, že otázka súpisu majetku nie je "v zásade problémom" ani pre Katolícku cirkev, "lebo bolo by nelogické, keby sme v tom videli nejaký problém. Ten majetok je prítomný na území SR a pri určitej námahe, ktokoľvek by si tú námahu dal, tak ten majetok môže identifikovať - ktorý je vo vlastníctve ktorejkoľvek právnickej osoby, ktorá patrí do Katolíckej cirkvi. Skôr vidíme naozaj aj my v otázky technickej - kapacít, akým spôsobom to urobíme, a požiadavkám - aby to zodpovedalo tomu, že by pre nejakú technickú nedokonalosť nevzniklo nejaké obvinenie, že by sme chceli niečo zatajovať," dodal arcibiskup Zvolenský.

     Prvé stretnutie predstavitelia kresťanských cirkví nadväzuje na januárové spoločné stretnutie arcibiskupa Zvolenského a biskupa Klátika. Podnet na vzájomné stretnutie vyšiel zo strany KBS a predmetom stretnutia bolo podrobnejšie rozdiskutovanie myšlienky prehĺbenia spolupráce cirkví na Slovensku s cieľom ich vzájomného duchovného obohatenia. Podľa návrhu KBS, ak chceme vzdorovať sekularizácii a hlásať evanjelium, cirkvi si potrebujú byť navzájom oporou. Je viacero oblastí, kde by spoločný postup bol prínosom pre všetkých, preto navrhujú vznik neformálnej platformy, kde by sa na najvyššej úrovni cirkví prediskutovávali otázky spoločného záujmu.

TK KBS vydala k správe ::FOTO:: a ::AUDIO::

 

Zdroj: TK KBS