Svet slávi Medzinárodný deň žien -

- ženy v očiach Cirkvi 20. storočia
 

P:3, 08. 03. 2013 19:30, ZAH
Vatikán 8. marca (RV) - „Vďaka ti, žena, za samotný fakt, že si ženou! S vnímavosťou, ktorá je pre ženskú bytosť charakteristická, obohacuješ chápanie sveta a prispievaš k plnej pravde ľudských vzťahov,“ uviedol pápež Ján Pavol II. v roku 1995 v liste adresovanom ženám. Dnes si svet pripomína Medzinárodný deň žien. V Spojených štátoch amerických sa slávi od roku 1909 a v niektorých európskych krajinách už od roku 1911. Aj Cirkev sa najmä v poslednom storočí snažila klásť veľký dôraz na prítomnosť žien v jej radoch. Benedikt XVI. venoval v roku 2010 trinásť katechéz ženským postavám stredoveku a ich myšlienkam. Hovoril napríklad o Hildegarde z Bingenu, sv. Kláre z Assisi, Alžbete Uhorskej či Brigite Švédskej.

Blahoslavený Ján Pavol II. v apoštolskom liste o dôstojnosti a povolaní žien Mulieris Dignitatem píše: „Cirkev teda ďakuje za všetky ženy a za každú osobitne: za matky, sestry, manželky; za ženy zasvätené Bohu v panenstve; za ženy, ktoré sa venujú službe toľkým ľuďom, čakajúcim na nezištnú lásku druhej osoby; za ženy, ktoré bedlia nad človekom v rodine, ktorá je základným znakom ľudského spoločenstva; za ženy konajúce prácu v zamestnaní, za ženy, na ktoré nezriedka dolieha veľká spoločenská zodpovednosť, za ženy ’dokonalé‛ i za ženy ’slabé‛ - za všetky, (...) tak, ako - spolu s mužom - berú na seba spoločnú zodpovednosť za osudy ľudstva, podľa požiadaviek každého dňa i toho definitívneho určenia, ktoré ľudská rodina má v samom Bohu, v lone nevýslovnej Trojice.“

Druhý vatikánsky koncil si uvedomoval dôležitosť postavenia žien v Cirkvi. Pavol VI. v jednom zo svojich prejavov okrem iného povedal: „V kresťanskom náboženstve, viac než v ktoromkoľvek inom, žena má už odprvoti zvláštne dôstojné postavenie, o ktorom nám Nový zákon podáva mnoho dôležitých svedectiev (...); jasne z nich vysvitá, že žena bola povolaná, aby bola článkom živej a činnej štruktúry kresťanstva, a to v takej miere, že dosiaľ neboli asi všetky jej schopnosti ešte vyjadrené.“

V roku 2004 kardinál Ratzinger, ešte ako prefekt Kongregácie pre náuku viery v liste biskupom písal o spolupráci muža a ženy v Cirkvi a vo svete. Rovnako požiadal o osobitnú ochranu žien na pracovisku a ich uznanie v rodinách. V prípade ich nedocenenia „podľa neho nejde len o právny, ekonomický a organizačný problém, ale predovšetkým o problém mentality, kultúry a rešpektu.“

 

Zdroj: TK KBS