Biskup Judák na modlitbovom dni k Panne Márii,

Matke všetkých národov v Nitre

     V Mestskej hale v Nitre sa 9. februára 2013 konal modlitbový deň k Panne Márii, Matke všetkých národov. Organizovalo ho spoločenstvo Rodiny Panny Márie a kňazské združenie Dielo Ježiša Veľkňaza.

     Celodenný program tvorili modlitby, adorácie, príklady a svedectvá o pôsobení milosti na príhovor Matky všetkých národov. Prítomných veriacich z rôznych častí Slovenska zaujala aj predpoludňajšia prednáška P. Paula Maria Sigla, Opus J. S. S., duchovného otca spoločenstva Rodiny Panny Márie a kňazského združenia Dielo Ježiša Veľkňaza na tému „Mária, Matka všetkých národov nás vedie k zmiereniu s Bohom a s ľuďmi, a tým k pravému pokoju medzi národmi.“ Páter Sigl priblížil históriu obrazu Panny Márie, Matky všetkých národov i modlitbových dní: „V roku 1996 amsterdamský biskup Bomers oficiálne povolil uctievanie tohto obrazu. Odvtedy organizujeme či už v Amsterdame alebo v Kolíne pod patronátom tamojšieho pána kardinála Meisnera alebo aj v Amerike alebo aj tu tento deň modlitby ku cti Matky všetkých národov. Úcta k tomuto obrázku, takisto ako modlitba, je rozšírená do mnohých končín sveta“, povedal. Čo sa týka duchovného posolstva obrazu, podčiarkol, že ide o zobrazenie Panny Márie, ktorá „spolu s Pánom Ježišom duchovne spolutrpela (...) všetky jeho bolesti, pre našu spásu. Tak ako povedal Ján Pavol II.: ˈPanna Mária zdieľala všetko utrpenie svojho Synaˈ. Milostivý obrázok ukazuje Pannu Máriu ako stojí pred žiariacim krížom svojho Syna“, vysvetlil páter Sigl a pokračoval: „Kríž žiari, pretože kríž, ktorý je nesený z lásky, kríž, ktorý prijmeme a nesieme z lásky je ten, cez ktorý sme boli my spasení. Panna Mária stojí s roztvoreným náručím pod krížom a jej ruky sú mysticky stigmatizované, pretože trpela oveľa viac, než ktorýkoľvek stigmatizovaný svätý. A z týchto rán, ktoré ju zjednocujú s Ježišom, s ktorým mysticky spolutrpela, milosť, pokoj a spása, hovorí. Ale nádherné je, že stojí na glóbuse, no hada tam už nevidno“, dodal prednášajúci.

     Vyvrcholením celodenného duchovného podujatia bola podvečerná svätá omša, ktorej predsedal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. V príhovore po evanjeliu okrem iného spomenul prínos misie svätých Cyrila a Metoda k mariánskej úcte našich predkov. Povedal: „Aj v životopise svätého Metoda sa hovorí, že bol pochovaný na Velehrade pri oltári Bohorodičky. To znamená, že v tom čase tu jestvovali chrámy a že tu bola živá mariánska úcta“. Pripomenul prítomným dôvody úcty k Božej Matke: „Kto chce byť plným kresťanom v pravom slova zmysle, tak nemôže obísť mariánsku úctu, pretože Ježiš Kristus v zastúpení Jána, dal Pannu Máriu nám všetkým za svoju Matku a my si ju máme vziať k sebe, podľa evanjelia. To znamená, dal nám ju Kristus ako dar a Kristove slová berieme vážne v každom prípade, mali by sme aj v tomto“. Nitriansky biskup v ďalšej časti homílie zdôraznil, že „Panna Mária sa nám prezentuje ako prvá učeníčka, ktorá uverila Bohu a ktorá (...) nikdy neoľutovala, že povedala Bohu svoje ˈánoˈ“. Mons. Judák vyzdvihol potrebu úcty k materstvu Panny Márie. Iba cez ňu sa môžeme, podľa neho, vrátiť aj k rešpektovaniu pozemského materstva. „Vidíme to aj u národov, ktoré si vážia Božiu Matku, že majú aj úctu k pozemskej matke“, a ďalej povedal: „Preto treba v kráse Panny Márie objaviť aj krásu materstva pozemského“.

     Hlavný celebrant povzbudil prítomných veriacich k pravej kresťanskej mariánskej úcte: „Určite mi dáte za pravdu, že keby sme akokoľvek často uctievali Pannu Máriu – či už súkromne alebo spoločne – nikdy by tejto úcty nebolo dosť, pretože Panna Mária je bytosť, ktorú si vyvolil Boh, ktorú omilostil a ktorá z mnohých príčin je pre nás vzorom, príkladom nasledovania. Ale je aj naša Matka, ktorá sa stará o Boží ľud. (...) Preto je potrebné, aby sme sa pri takýchto a podobných príležitostiach stretávali, aby sme sa povzbudzovali v týchto hodnotách, aby sme o ne spoločne prosili podľa vzoru Ježiša Krista. (...) On je uprostred nás a uprostred nás je aj jeho a naša Matka“. „Na záver biskup Judák vyslovil želanie: „Nebojme sa teda byť viac mariánski, to znamená viac kresťanskí“.

Miroslav Lyko, hovorca Nitrianskeho biskupstva