Nový generálny vikár pre Nitriansku diecézu.

Počas svätej omše na Nový rok 2013 nitriansky biskup Mons. Viliam Judák oznámil veriacim meno nového generálneho vikára. Stal sa ním Mons. Peter Brodek (55). Je kňazom od roku 1991. Ako kaplán pôsobil v Krásne a v Trenčíne. Od roku 1993 bol šesť rokov farským administrátorom vo farnosti Nitra – Klokočina. Od roku 1999 je špirituálom v Kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre.

Pozícia generálneho vikára sa v Nitrianskej diecéze uvoľnila 15. decembra 2012, keď sa dovtedajší pomocný biskup a generálny vikár Mons. Marián Chovanec ujal riadenia Banskobystrickej diecézy.

Nitriansky biskup požiadal veriacich, aby sa za nového generálneho vikára i za ostatných modlili, aby „sme vedeli múdro, rozvážne – s pomocou Ducha Svätého – viesť našu diecézu, aby sme kráčali všetci, hoci sme slabí ľudia, po ceste spásy a vedeli žiť to, k čomu nás pozýva Cirkev v dnešných časoch“. Mons. Peter Brodek sa poďakoval nitrianskemu biskupovi za prejavenú dôveru a povedal: „Cítim, že tá chvíľa, kedy môžem aspoň trochu pomôcť a poslúžiť vám a stáť vo vašej službe pri vás a pri Božom ľude, ktorý nám je zverený, sa aj touto službou môže naplniť“. Aj on vyslovil prosbu - na adresu kňazov i laických veriacich – o modlitbu, aby „sme na príhovor Bohorodičky Panny Márie, spoločne kráčali k Božiemu kráľovstvu“.

Generálny vikár má byť, podľa Kódexu kánonického práva, kňaz, ktorý má viac ako tridsať rokov, má byť pravoverný, bezúhonný, rozvážny a skúsený. Generálnemu vikárovi na základe úradu prislúcha v celej diecéze výkonná moc, ktorá patrí diecéznemu biskupovi, a to na vykonávanie všetkých administratívnych úkonov s výnimkou tých, ktoré si diecézny biskup rezervoval pre seba.

Po roku 1989 bol v Nitrianskej diecéze generálnym vikárom terajší vojenský ordinár Mons. František Rábek, a to od roku 1990 do roku 2003. V roku 1991 sa stal aj pomocným biskupom. Od roku 2003 do 15. decembra 2012 bol generálnym vikárom v Nitre súčasný banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec.

Miroslav Lyko, hovorca Nitrianskeho biskupstva