Rok 2012 v Nitrianskom biskupstve.

Rok 2012 priniesol mnohé aktivity súvisiace s vyhláseným Jubilejným rokom svätého Cyrila a Metoda a s Rokom viery. Okrem pastoračných aktivít, ktoré sa opakujú každý rok, sa uskutočnilo niekoľko podujatí, ktoré mali aj medzi veriacimi Nitrianskej diecézy zvýrazniť cyrilo-metodské dedičstvo spojené s vierou ako hodnotou, ku ktorej sa hlásia a ktorá napĺňa ich život.

- Hneď po Veľkej noci sa konala púť kňazov Nitrianskej diecézy k hrobu svätého Cyrila v Ríme. Pútnici navštívili aj hlavné rímske baziliky, zúčastnili sa na generálnej audiencii u Svätého Otca, stretli sa v Ríme aj s viacerými významnými osobnosťami a to aj zo Slovenska. Na púti neobišli ani Pápežské kolégium svätého Cyrila a Metoda.

- Kňazskú vysviacku v nitrianskej katedrále prialo 16. júna 2012 päť ordinandov, štyria bohoslovci z Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre priali deň predtým diakonskú vysviacku.

- Cez leto, na konci prázdnin, bola zorganizovaná púť pracovníkov ordinariátu na Moravu, po stopách svätého Cyrila a Metoda. Navštívili pútnické mariánske miesto svätý Hostýn, ktoré je tiež spojené, podľa tradície, s pôsobením týchto slovanských apoštolov. Potom nasledovala návšteva Velehradu, Mikulčíc a pri spiatočnej ceste sa účastníci púte zastavili na Devíne. V miestnom kostole mali záverečnú svätú omšu a pobožnosť.

- Podľa slov nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka, „vydareným podujatím bola aj diecézna púť do Blatnohradu“. Hoci to mala byť len záležitosť Kňazského seminára v Nitre, prípadne pracovníkov ústredia biskupstva, nakoniec to bola úspešná celodiecézna púť v počte asi päťsto účastníkov.

- Významným podujatím bola Medzinárodná cyrilo-metodská konferencia v Nitre, ktorá sa konala na pôde Univerzity Konštantína Filozofa. Nitrianske biskupstvo aj Bohoslovecká fakulta - Teologický inštitút boli spoluorganizátori. Počas druhého dňa konferencie sa konal v Katedrále svätého Emeráma koncert a prehliadka historických častí hradu, vrátane Diecézneho múzea.

- Od októbra 2012 putuje po diecéze relikvia svätého Cyrila. Postupne do konca júna 2013 zavíta do všetkých sedemnástich dekanátov.

- Biskupstvo sa 9. decembra 2012 rozlúčilo s dovtedajším pomocným biskupom a generálnym vikárom Mons. Mariánom Chovancom, ktorý sa stal banskobystrickým diecéznym biskupom.

- Nitrianske biskupstvo v roku 2012 vydalo pomerne rozsiahlu publikáciu s názvom „Kolíska kresťanstva na Slovensku“, kde sú, podľa biskupa Judáka „zhrnuté historické, archeologické a umelecké výsledky získané pri reštaurovaní najmä katedrály – to je jadro tejto knihy, ale týka sa to celého hradu a podhradia. Vyšla verzia vo veľkej forme v slovenčine a angličtine a vydaný bol aj stručný bedeker“. Mons. Viliam Judák zároveň vyjadril „veľkú radosť z objavenia fresky“, ktorá sa síce v tejto knihe objavila len okrajovo, no to iba preto, lebo pri vydávaní knihy bola čerstvou novinkou.

- Vzácna stredoveká novoobjavená freska bola v roku 2012 témou mnohých odborných diskusií. Odborníci riešili to, či bude aj v budúcnosti odkrytá a dostupná očiam verejnosti. Nachádzala sa za Oltárom snímania z kríža v Dolnom kostole katedrály. Výskum ukázal, že ide o mariologické zobrazenie – Usnutie Panny Márie, jej odchod do neba a jej korunovanie za kráľovnú. Biskup Mons. Viliam Judák na adresu fresky povedal, že ide o objav, ktorý je „unikátny, ojedinelý v tejto oblasti“. Kladie sa do 14. storočia a ako rozhodla medzinárodná komisia, aj v súlade s Krajským pamiatkovým úradom, aj s celoslovenským, freska by mala zostať na pôvodnom mieste s tým, že Oltár snímania z kríža by bol premiestnený do druhej časti dolnej lode chrámu, teda bude oproti. Tak budú môcť byť „obidve tieto významné pamiatky prezentované“, povedal nitriansky biskup. V komisii boli odborníci z Maďarska, Rakúska, z Českej republiky a zo Slovenska. Ich odporúčanie by sa malo premietnuť do oficiálneho rozhodnutia príslušného pamiatkového úradu. Biskup Judák vyjadril nádej, že rekonštrukčné práce v dolnej lodi katedrály sa do 5. júla 2013 ukončia.

- V roku 2012 pokračovali už šiesty rok reštaurátorské práce v interiéri Katedrály – Baziliky svätého Emeráma. V tomto roku ich realizácia stála 160-tisíc eur. Celú sumu uhradilo biskupstvo z vlastných prostriedkov.

- V roku 2012 sa podarilo zrekonštruovať aj vstupný portál Nitrianskeho hradu. Práce financovalo biskupstvo spolu s mestom Nitra, ktoré prispelo sumou 8-tisíc eur, a s Nitrianskym samosprávnym krajom, ktoré sa na oprave podieľalo sumou 3 200 eur. Celá oprava vyšla na 23-tisíc eur. „Portál vytvára ucelenú opravenú časť hradu spoločne so vstupným mostom, ktorý sa opravil aj vďaka príspevku mesta v roku 2011“, pripomenul nitriansky biskup.

- V lete bola požehnaná socha blahoslavaného Jána Pavla II. v areáli Nitrianskeho hradu.

- V diecéze boli posvätené dva nové kostoly, požehnaná nová farská budova.

Spracoval Miroslav Lyko, hovorca Nitrianskeho biskupstva