Mimoriadny Svätý rok milosrdenstva     

Mimoriadny Svätý rok milosrdenstva

Mottom Mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva, ktorý sa začal 8. decembra 2015 a skončí 20. novembra 2016, je myšlienka 

 

"Milosrdní ako Otec" 

 

Slávenie Jubilejného roka oznámil pápež František. Svoje rozhodnutie zverejnil počas homílie kajúcej pobožnosti v Bazilike sv. Petra. Konala sa pri príležitosti otvorenia pôstnej iniciatívy 24 hodín pre Pána (13. marca 2015). Svätý rok sa začne na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie (8. decembra 2015) a zavŕši 20. novembra 2016. Organizáciou jubilea poveril Pápežskú radu na podporu novej evanjelizácie. 

Katolícka cirkev začala s tradíciou Svätého roka v roku 1300 za pontifikátu pápeža Bonifáca VIII., ktorý počítal so slávením jubilea každých sto rokov. Od roku 1475 sa slávenie „riadneho svätého roku“ začalo opakovať po 25 rokoch, aby ho mohla zažiť každá generácia. Doteraz bolo 26 riadnych svätých rokov. Naposledy to bol Jubilejný rok 2000.


Logo Jubilea – Milosrdní ako Otec

 

Logo spolu s mottom výstižne vyjadrujú Jubilejný rok. Slovami motta Milosrdní ako otec (citát z Lukášovho evanjelia 6, 36) – sa nám predkladá život milosrdenstva podľa príkladu Otca, ktorý od nás žiada, aby sme nesúdili a neodsudzovali, ale aby sme odpúšťali a preukazovali lásku a odpustenie bezhranične (porov. Lk 6, 36-37). Logo, ktorého autorom je jezuitský páter Marko I. Rupnik, prestavuje akoby malú teologickú sumu na tému milosrdenstvo. Ukazuje totiž obraz Syna – pre prvotnú Cirkev veľmi blízky, ktorý nesie na pleciach strateného človeka, čím poukazuje na lásku Krista, ktorý završuje tajomstvo svojho vtelenia vykúpením. 

 

Obraz je vytvorený takým spôsobom, aby ukazoval Dobrého pastiera, ktorý sa dotýka až do hĺbky tela človeka, pričom to robí s takou láskou, ktorá mení jeho život. Okrem toho je tu ešte jeden aspekt, ktorý si musíme všimnúť: Dobrý pastier vo svojom obrovskom milosrdenstve nesie na sebe ľudstvo, ale jeho oči sú spojené s očami človeka. Kristus hľadí Adamovými očami a Adam zasa Kristovými. Každý človek tak objavuje v Kristovi nového Adama, svoju vlastnú ľudskosť a tiež budúcnosť, ktorá ho čaká, kontemplujúc v Kristovom pohľade Otcovu lásku.

 

Celá scéna je umiestnená do tvaru tzv. mandorly. Táto forma je tiež veľmi blízka starovekej a stredovekej ikonografii a pripomína, že v Kristovi sú prítomné dve prirodzenosti: božská a ľudská. Tri sústredné elipsy, zobrazené vo farbách, ktoré sú postupne smerom von svetlejšie, naznačujú pohyb Krista, ktorý vyslobodzuje človeka z noci hriechu a smrti. Na druhej strane skutočnosť, že farby sú čím ďalej tým tmavšie, poukazuje na nepreniknuteľnú Otcovu lásku, ktorý všetko odpúšťa. 

 

 

 

 

Modlitba na mimoriadny Svätý rok milosrdenstva

Pane Ježišu Kriste,
ty si nás učil, aby sme boli milosrdní ako nebeský Otec,
a povedal si nám, že kto vidí teba, vidí jeho.
Ukáž nám svoju tvár a budeme spasení.
Tvoj pohľad plný lásky oslobodil Zacheja a Matúša z otroctva peňazí;
cudzoložnicu a Magdalénu od hľadania šťastia iba v stvorení;
dojal Petra k slzám po zrade
a zaistil raj kajúcemu lotrovi.
Daj nám tak počúvať slová, ktoré si povedal Samaritánke,
akoby si ich hovoril každému z nás: „Keby si poznala Boží dar.”

Ty si viditeľnou tvárou neviditeľného Otca,
Boha, ktorý prejavuje svoju všemohúcnosť
najmä cez odpustenie a milosrdenstvo:
daj, aby Cirkev bola vo svete viditeľnou tvárou teba, svojho Pána,
vzkrieseného a osláveného.
Prial si si, aby tvoji služobníci boli tiež zaodetí slabosťou,
a mali tak správne spolucítenie s tými, čo sú v nevedomosti a omyle:
daj, aby sa každý, kto za niektorým z nich príde, cítil očakávaný,
milovaný a zahrnutý Božím odpustením.

Zošli svojho Ducha a všetkých nás posväť jeho pomazaním,
aby jubileum milosrdenstva bolo rokom Pánovej milosti
a aby tvoja Cirkev mohla s novým nadšením
prinášať chudobným dobrú zvesť,
zajatým a utláčaným zvestovať slobodu
a slepým prinavrátiť zrak.


Na príhovor Panny Márie, Matky milosrdenstva, prosíme o to teba,
ktorý žiješ a kraľuješ s Otcom a Duchom Svätým na veky vekov. 

Amen. 

 

Podmienky pre získanie úplných odpustkov pri príležitosti mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva pre pútnikov sú nasledovné:

Čo sú odpustky?

Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny. Odpustky dostane náležite pripravený veriaci v Krista za istých a stanovených podmienok pomocou Cirkvi, ktorá ako služobníčka vykúpenia svojou mocou rozdáva a aplikuje poklad zadosťučinení Krista a svätých. (Katechizmus Katolíckej Cirkvi, bod 1471)

 

Aby veriaci mohli pri príležitosti mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva zažiť a dosiahnuť odpustky, musia na znak hlbokej túžby po obrátení uskutočniť nasledovné úkony:

 • Vykonať krátku púť k Svätej bráne otvorenej pri príležitosti mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva, a prejsť ňou. Svätá brána sa nachádza na pápežských bazilikách v Ríme, na katedrálach, na bazilikách minor a určených pútnických kostoloch.
 • Pristúpiť k sviatosti zmierenia. Sviatosť zmierenia si možno vykonať v deň púte, ale aj pred ňou.
 • Byť na slávení svätej omše a prijať Najsvätejšiu eucharistiu (v ktoromkoľvek kostole). Zároveň je nutné vykonať reflexiu (úvahu) nad milosrdenstvom.
 • Pomodliť sa Vyznanie viery – Verím v Boha.
 • Pomodliť sa (Otče náš, Zdravas’ Mária, Sláva Otcu) za Svätého Otca a na jeho úmysly, ktoré nosí v srdci pre dobro Cirkvi i celého sveta.
 • Okrem tohto sa vyžaduje vylúčiť akúkoľvek záľubu k akémukoľvek hriechu, aj k ľahkému.
 • Aj chorí, starí a opustení, ktorí nie sú schopní vyjsť z domova môžu získať odpustky a to tým, že:
 • Svoje utrpenie (choroba, akékoľvek utrpenie, samota atď.), ktoré je pre nich skúškou, budú prežívať s vierou a s radostnou nádejou vo vzkriesenom Pánovi.
 • Že príjmu Najsvätejšiu eucharistiu.
 • Že budú účastní slávenia svätej omše alebo spoločnej modlitby (napr. ruženec, Korunka Božieho milosrdenstva, liturgia hodín atď.) , a to aj v prípade, že to bude pre nich možné len cez masovokomunikačné prostriedky (televízia, rozhlas, internet).
 • Všetci veriaci môžu dosiahnuť odpustky mimoriadneho Svätého roka, ak budú konať skutky telesného a duchovného milosrdenstva. Odpustky môže získať veriaci, keď sám vykoná jeden alebo viac skutkov telesného či duchovného milosrdenstva.

Skutky telesného milosrdenstva sú: 

 1. Dávať jesť hladným.

 2. Dávať piť smädným.

 3. Prichýliť pocestných.

 4. Odievať nahých.

 5. Navštevovať chorých.

 6. Poskytovať pomoc väzňom.

 7. Pochovávať mŕtvych.

Skutky duchovného milosrdenstva sú:

 1. Napomínať hriešnikov.

 2. Poúčať nevedomých.

 3. Dobre radiť pochybujúcim.

 4. Tešiť zarmútených.

 5. Trpezlivo znášať krivdu.

 6. Odpúšťať ubližujúcim.

 7. Modliť sa za živých i mŕtvych.

Jubilejné odpustky môžu získať aj väzni:

Vo väzenských kaplnkách.

Vždy, keď prejdú bránou svojej cely a obrátia sa myšlienkou a modlitbou na Boha Otca.

V mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva možno privlastniť odpustky aj zosnulým, a to prostredníctvom obety svätej omše a modlitby za zosnulých.

 

(Spracované podľa Listu Svätého Otca Františka, ktorým sa udeľujú odpustky pri príležitosti mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva, Vatikán 1. Septembra 2015)

 

Zdroj: https://www.biskupstvo-nitra.sk/modlitba-na-mimoriadny-svaty-rok-milosrdenstva/

 

 

 

 

 Zdroj: https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/svaty-rok-milosrdenstva/c/o-roku

Zdroj: https://www.biskupstvo-nitra.sk/udalosti/svaty-rok-milosrdenstva/