SVIATOSTI

Krst

Podmienky k prijatiu: záväzok výchovy vo viere pre rodičov a krstných rodičov. Ku tomu je potrebné absolvovať aj predkrstnú náuku, na ktorú prichádzajú rodičia aj krstní rodičia v termíne, ktorý si vopred dohodnú na Farskom úrade.

Miesto krstu: okrem nevyhnutného prípadu vlastným miestom krstu je kostol alebo kaplnka. Má byť pravidlom, že dieťa má byť pokrstené vo Farskom kostole, o čom píše aj kánon 857 kanonického práva.

Termín krstu: po dohode s kňazom.

Krstný rodič: za krstného rodiča sa má brať jeden krstný otec alebo jedna krstná matka, prípadne krstný otec a krstná matka spolu. Podmienkou je, aby zavŕšil 16 rok života, aby bol katolík, pobirmovaný a aby viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať.

Doklady ku krstu: ak rodičia nežijú v našej farnosti, je potrebná licencia od kňaza, kde majú rodičia trvalé bydlisko

 

Eucharistia.

Podmienky k prijatiu: prihlásenie dieťaťa v termíne, ktorý bude vyhlásený v rámci nedeľných oznamov. Samotná príprava spočíva v rámci hodín náboženskej výchovy a katechéza v kostole.
Termín: každoročne počas Veľkej Noci
Doklady: krstný list, pokiaľ dieťa nebolo pokrstené v našej farnosti.

 

Sviatosť zmierenia.

Sviatosť zmierenia sa vysluhuje pol hodinu pred svätou omšou:
Sviatosť zmierenia počas prvopiatkového týždňa sa vyhlasuje v nedeľných oznamoch.

 

Birmovka.

Podmienky k prijatiu: absolvovaná príprava v rámci hodín náboženstva a katechéza pre birmovancov.

Miesto birmovania:  Farský kostol

Termín birmovania: podľa počtu záujemcov pri dodržaní partikulárneho práva Nitrianskej diecézy.

Doklady: krstný list, pokiaľ birmovanec nebol pokrstený v našej farnosti a absolvované prvé sväté prijímanie. Ak záujemca o sviatosť nemá trvalý pobyt v našej farnosti, je potrebné aj povolenie od kňaza, kde má záujemca trvalý pobyt.

 

Sviatosť manželstva.

Podmienky prijatia sviatosti: absolvovanie predmanželských stretnutí a prijatie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenia manželskej zmluvy. Plánovaný termín sobáša je treba na Farskom úrade nahlásiť 3 mesiace dopredu! Na základe termínu si snúbenci dohodnú predmanželské náuky.

Termín vysluhovania sviatosti: v sobotu popoludní, okrem pôstneho a adventného obdobia.
Doklady k prijatiu sviatosti: pokiaľ snúbenec alebo snúbenica neboli pokrstení v našej farnosti, treba krstný list (nesmie byť starší ako 3 mesiace). Pokiaľ ani jeden zo snúbencov nieje z našej farnosti je potrebné, aby aspoň jeden z nich mal licenciu od farára, kde má trvalé bydlisko. Je treba si zároveň vyplniť a potvrdiť žiadosť aj na miestnom matričnom úrade.

 

Pomazanie chorých.

Podmienka prijatia sviatosti: byť disponovaný pre prijatie sviatosti a byť otvorený vo viere pre prijatie tejto sviatosti.

Termín vysluhovania sviatosti: počas spovedania starých a chorých, v súrnom prípade na telefónnom kontakte Farského úradu.