Vážení návštevníci našej farskej stránky   

 

    Celkový technický stav nášho Rímskokatolíckeho kostola Povýšenia svätého kríža v Jelenci si nevyhnutne vyžaduje rekonštrukciu. V mesiaci júl 2017 farnosť v spolupráci s obcou začala s rekonštrukčnými prácami.  

    Financovanie rekonštrukcie kostolov bolo od nepamäti možné vďaka darcom, ktorí sa rozhodli prispieť na rekonštrukciu väčším či menším darom, alebo podieľať sa vlastnou prácou.

     Prosíme Vás, ak môžete, prispejte na rekonštrukciu nášho kostola Povýšenia sv. kríža v Jelenci.  Môžete tak spraviť nasledovnými spôsobmi:

 

- Individuálnym príspevkom na účet:

IBAN: SK84 0900 0000 0002 3510 6897; SWIFT: GIBASKBX

- Nedeľnou  kostolnou zbierkou raz za mesiac

- Nefinančnou podporou, napr. formou zapojenia sa do dobrovoľníckych brigád, alebo duchovnou podporou

 

     Za vašu podporu vopred ďakujeme. Budeme vďační za každú pomoc a budeme sa modliť, aby Nebeský Otec ODMENIL všetkých našich dobrodincov VEČNÝM ŽIVOTOM.

 

Kontakt:

Telefón farský úrad:  037 6559336  

Mobil: +421 908 470975 - ThLic. Jozef Švejdík, správca farnosti