P R O S B A

Vzhľadom na danú situáciu, s ktorou je prepojený aj totálny výpadok príjmu z milodarov a zvončeka, ktorý sa výlučne používa na prevádzku kostolov a farnosti, Vás chcem touto formou poprosiť o milodar perevodom na účet Farnosti Jelenec. 

SK84 0900 0000 0002 3510 6897

Pán Boh odplať každému, 

                    kto v tomto čase svojim milodarom prispel na potreby kostola.                                                           

Modlitba za farnosť

Pane, oživuj v našej farnosti dary Tvojej milosti: Potrebujeme ľudí, ktorí vedia počúvať. Ľudí tvoriacich pokoj, ľudí, ktorí potrebujú spoločenstvo a jednotu, ktorí upokojujú a zmierujú, sú príkladom a hovoria pravdu bez toho, že by zraňovali. Potrebuje ľudí, z ktorých vyžaruje Tvoj Duch a vzbudzujú nádej, zasadzujú sa nezištne za službu Tebe a Tvojmu kráľovstvu. Pane, daruj nám ľudí schopných presvedčiť druhých, ľudí, ktorí sa modlia a premieňajú modlitbu na činy. Pane, daj, aby sa naša farnosť stávala misijným spoločenstvom, spôsobilým pomáhať Ti v službe pre spásu sveta. Amen.