M I N I Š T R A N T I   

 

Pastoralverbund Menden

 

Čo znamená miništrovať 

 

Slovo miništrovať pochádza z latiského slova ministrare a znamená slúžiť, posluhovať. Miništrovanie je teda posluhovanie pri Pánovom oltári, služba pri slávení eucharistickej obety, posluhovanie pri vysluhovaní sviatostí i pri ostatných liturgických úkonoch a obradoch. Chlapcov, ktorí vykonávajú túto službu voláme miništranti.


Miništrantská služba je vznešená, posvätná, je to služba rozmnožujúca Božie milosti, služba Pánovi a služba veriacemu ľudu. Miništrant je po kňazovi najbližšie k samému Ježišovi Kristovi prítomnému vo Sviatosti oltárnej pod spôsobom chleba a vína.

Miništrantská služba je anjelská. Miništranti sú viditeľnými zástupcami anjelov. To čo konajú anjeli v nebi, to konajú miništranti na zemi. Ich úlohou je prinášať na oltár liturgické knihy, nádoby a rúcha, chlieb a víno, dávať veriacim znamenie zvončekom a iné.
 

Miništrantská služba je posvätná. Vo svätej omši prostredníctvom sviatosti Eucharistie nám Pán Ježiš dáva samého seba. Miništrant, ktorý prisluhuje pri týchto liturgických obradoch, najmä pri svätej omši, vykonáva posvätnú službu, ktorá posväcuje jeho i všetkých veriacich.

 

 

Desatoro správania miništranta  

 

1. Miništrant chodí do kostola včas. Pri príchode pozdraví.

2. V sakristii sa pred i po svätej omši správa slušne a poslúcha zodpovedných vedúcich. 

3. Znáša sa so všetkými miništrantmi, učí sa od nich dobrému, ctí si starších, ochotne pomáha mladším a všetkým dáva dobrý príklad.

4. Ak sa mu pridelí nejaká služba, ochotne ju prijme a splní ju svedomito a zodpovedne.

5. Svätú omšu prežíva ako Kristovu obetu: pozorne a nábožne. Nevyrušuje, modlí sa, spieva, odpovedá na invokácie a pozorne počúva Božie slovo.

6. Po svätej omši neodíde prv, než si uloží všetky veci na miesto

7. Zdokonaľuje sa v miništrovaní

8. Všade, aj mimo kostola, sa správa ako sa patrí na miništranta a dobrého kresťana.

9. Pravidelne sa modlí, stále lepšie poznáva svoju vieru.

10. Uctieva Pána Ježiša a Pannu Máriu. Rád sa zastaví na poklonu.

 

 

Modlitba miništranta pred svätou omšou

 

Pane Ježišu,
povolal si ma za miništranta,
aby som kňazovi pomáhal
prinášať za nás najsvätejšiu obetu
Tvojho Tela a Krvi.
Túto službu chcem konať vždy radostne
a pre povzbudenie ostatným ľuďom.
Pane, požehnaj toto moje predsavzatie,
aby som ho vždy uskutočňoval verne.
Amen.

 

 

Modlitba miništranta po svätej omši

 

Pane Ježišu, ďakujem Ti,
že som mohol byť účastný
na svätej omši. Prosím,
nech ma sprevádza Tvoja pomoc,
aby som dával dobrý príklad
v kostole, v škole, doma i na ulici.
Panna Mária, Matka Božia,
ochraňuj moju dušu i telo.
Svätý Dominik Sávio, buď mojim priateľom!
Amen.

 

 

Patróni miništrantov 

nova.dkuspis.sk -|- 5. Svätý Tarzícius – mladík v službe -|- Diecézny  katechetický úrad Spišskej diecézy

Svätý Tarzícius bol akolytom (rozdávateľom Eucharistie) alebo diakonom v Ríme. V druhej polovici 3.storočia bol ukameňovaný davom ľudí na rímskej ceste Via Appia, keď niesol Eucharistiu neznámemu kresťanovi do väzenia. Túto udalosť opísal kardinál Wiseman vo svojom diele „Fabiola“. Pápež sv. Damazus (bol pápežom v rokoch 366-384) napísal o ňom poému a dal mu vytesať na náhrobný kameň štvorveršie, ktoré vyjadrovalo príčinu jeho smrti.

Legenda ho predstavovala ako chlapca (miništranta), ktorý v čase prenasledovania niesol Eucharistiu uväzneným kresťanom. Na tejto ceste ho stretli chlapci, ktorí však kresťanmi neboli. Chceli, aby im ukázal, čo to nesie. On však Eucharistiu chránil za každú cenu. Chlapci čoskoro prišli na to, že je kresťanom a nesie „kresťanské tajomstvá“. Kvôli tomu ho začali biť a kameňovať. Tarzícius sa však držal statočne. Keď už zomieral, išiel okolo jeden rímsky vojak, ktorý bol tiež kresťanom. Chlapcov rozohnal a Tarzícius mu ešte stihol povedať, Koho nesie a kam. Potom vydýchol. Vojak sa postaral aj o jeho telo aj o Eucharistiu. 

Či tento príbeh obsahuje presné historické fakty, nevieme. Tarzícius mohol byť aj mladým mužom – diakonom, ktorý niesol Eucharistiu z titulu svojej funkcie a služby: či už chorým, prenasledovaným alebo z pápežskej sv. omše kňazom hlavných rímskych kostolov ako znak jednoty. V každom prípade je mučeníkom a oddávna si ho uctieva mnoho ľudí, najčastejšie ako patróna miništrantov.

 

 

Dominik Sávio citáty | Citáty slávnych osobností

Sv. Dominik Savio sa narodil 2.apríla 1842 v Chieri pri Turíne v Taliansku. Jeho rodičia boli chudobní roľníci. Od malička mu vštepovali kresťanské zásady. Veľmi rád miništroval a ako sedemročný už vedel naspamäť katechizmus. Veľmi túžil ísť na prvé sväté prijímanie, no vtedy to nebolo v jeho veku možné. Kňazi z okolia sa však o tom rozprávali a vzhľadom na jeho duchovnú vyspelosť mu povolili na Veľkú noc roku 1849 pristúpiť k sv. prijímaniu. Mal sedem rokov. Bol to preňho veľký deň. Poznačil si štyri zásady, ktorých sa potom držal počas svojho života:

1. Budem sa často spovedať a k sv. prijímaniu pristupovať tak často, ako mi to spovedník dovolí.
2. Chcem svätiť sviatočné dni.
3. Mojimi priateľmi bude Ježiš a Mária.
4. Radšej zomrieť ako zhrešiť.

Základnú školu navštevoval v Mondoniu, kam sa jeho rodina presťahovala. Jeho učiteľom bol kňaz Jozef Cugliero. Dominik bol veľmi usilovným a horlivým žiakom, pritom zbožným a skromným. Don Cugliero vedel o jeho tajnej túžbe stať sa kňazom. Kvôli tomu zašiel do Turína za don Boscom. Prvý raz sa Dominik stretol s don Boscom v Becchi, v jeho rodnom dome. Don Bosco dal Dominikovi deň na to, aby sa naučil naspamäť jednu stránku z katechizmu. Dominik prišiel za ním o osem minút, že to už vie. A naozaj, vedel to presne, s tým, že výborne porozumel aj obsahu. Don Bosco ho teda prijal medzi svojich chlapcov. Aj tam bol veľmi dobrým a usilovným v štúdiu i v duchovnom živote. V roku 1855 mal don Bosco kázeň o svätosti, ktorá veľmi ovplyvnila Dominika. Následne založil družinu pod ochranou Nepoškvrnenej Panny Márie. Jej členovia sa navzájom pretekali v svätosti, v dobrých skutkoch, čnostiach, pomáhaní slabším atď. Dominik však ochorel. Po predchádzajúcich ťažkostiach v januári 1857 dostal silný kašeľ. 1.marca si poňho prišiel otec. Dominik sa ešte vyspovedal a prijal Eucharistiu a odišiel domov. Nič však nepomohlo. Zomrel 9.marca 1857 v Mondoniu u rodičov. Jeho posledné slová boli: „Ach, aké krásne veci vidím!“ Za svätého bol vyhlásený 12. júna 1954. Jeho úcta je rozšírená po celom svete. Je patrónom miništrantov a mládeže. 

Sv. Dominik Savio je patrón miništrantov a chlapčenských speváckych zborov

 

 

Čo znamená miništrovať

 

Desatoro správania miništranta 

 

Modlitba pred a po svätej omši

 

Patróni miništrantov