HIERARCHIA KATOLÍCKEJ CIRKVI   

 

V rámci biskupského svätenia:

- pápež

- kardinál

       kardinál - biskup, kardinál - kňaz, kardinál - diakon

- patriarcha a primas

- arcibiskup - metropolita

- arcibiskup

- biskup

 

V rámci kňazského svätenia

- prepošt

- kanonik

- dekan

- farár

- kaplán 

 

V rámci diakonského svätenia

- diakon 

 

Zdroj: Hierarchia katolíckej cirkvi

 

 

   KŇAZ VO FARSKOM SPOLOČENSTVE   

 

- Vlastným pastierom farského spoločenstva je farár, ktorý vykonáva svoju službu pod autoritou diecézneho biskupa. 

- Zverenému ľudu sprítomňuje Krista – Dobrého pastiera. Úrad farára, ktorý si vyžaduje plnosť a stálosť, zveruje diecézny biskup kňazovi potom, čo sa presvedčil o jeho vlastnostiach požadovaných pre vykonávanie tejto dušpastierskej služby. 

- Zverenie farnosti administrátorovi je dočasným riešením. Administrátor má tie isté povinnosti a práva ako farár pri zachovaní kánonických noriem. 

-  Pre náležité plnenie pastoračnej starostlivosti môže byť farárovi pridelený jeden alebo viacerí kapláni, ktorí svoju službu vykonávajú pod jeho autoritou. Spoločne sa usilujú o bratské spolužitie spoločenstvom modlitby, spoločným plnením pastoračných zámerov, bratským stolovaním a hodnotnými vzťahmi. 

- Kňaz vo farnosti má účasť na starostiach a radostiach veriacich, vedie ich k modlitbe, uznáva a podporuje služby laikov a úzko s nimi spolupracuje. Je v službe spoločenstvu, ale je ním aj podporovaný. Jeho pôsobenie, preniknuté misionárskym duchom, je zamerané na všetkých, čo žijú na území farnosti. 

- Kňazi v jazykovo zmiešanej oblasti majú ovládať reč ľudu, plne a spravodlivo vychádzať v ústrety všetkým veriacim. 

- Vytváranie opravdivého farského spoločenstva si vyžaduje zo strany kňaza každodenné úsilie o pokoj, jednotu, spravodlivosť, lásku, pozitívny prístup k veriacim a citlivé poznávanie a riešenie ich problémov a potrieb. Kňaz trpezlivo buduje živý vzťah medzi vlastnou farnosťou, partikulárnou a univerzálnou Cirkvou. 

- Kňazi si majú vážiť prítomnosť rehoľných komunít a hnutí vo farnosti. V spolupráci s nimi ešte viac stmeľujú a oživujú farnosť rešpektujúc ich osobité charizmy. 

- Počas neprítomnosti farára vo farnosti z dôvodov pobytu v nemocnici, dovolenky, duchovných cvičení, či iných vážnych dôvodov má farnosť dočasne spravovať najbližší susedný farár, ktorého na zastupovanie po predchádzajúcom udelení osobitných fakúlt ordinára požiadal farár s vedomím príslušného dekana.

 

Zdroj: Dekrét o pastoračnej službe vo farnosti