Kvetná nedeľa

    Poznáme dva typy zážitkov: radostné a smutné. Obidva typy potrebujeme prežívať preto, aby sme si ich vzájomne vážili. Lebo aj smútok aj radosť formujú našu osobnosť.

    Kvetná nedeľa je zaujímavá v tom, že nám predstavuje Ježiša aj v radostnej aj v bolestnej situácii. Najprv sme čítali evanjelium o slávnostnom vstupe Ježiša do Jeruzalema. Potom sme spievali pašie o jeho utrpení a smrti. Môžeme povedať, že celý Ježišov život sa pohyboval medzi týmito dvoma skutočnosťami. Prežíval radosť zo svojho poslania, z ľudí, ktorí ho počúvali a ktorí uverili jeho slovám. Prežíval aj smútok, lebo mnohí ho nenávideli, vysmievali sa mu a chceli ho zabiť, čo sa im aj napokon podarilo. Ježiš nás učí, že podobný život čaká aj nás.

    Cirkev sa vždy usilovala spájať významné náboženské udalosti s určitým stupňom radosti. Ak si spomenieme napríklad na Prvé sv. prijímanie, birmovku, sobáš, boli to udalosti, ktoré nás naplnili radosťou. Ale práve pri takýchto príležitostiach rezonuje otázka: čo ďalej, keď slávnosť pominie? Ježiša po slávnostnom vstupe do Jeruzalema čakalo utrpenie a smrť. Čosi obdobné čaká aj nás. Určite nie vždy v tom zmysle, že nás čaká len utrpenie a bolesť. Ale v tom zmysle, aby človek ostal verný radostnému zážitku aj vo všedných dňoch života.

    Naša krížová cesta spočíva predovšetkým v zodpovednom živote, prežívanom v duchu Ježišovho posolstva. Lebo aj my často pociťujeme výsmech sveta, výsmech z toho, že zachovávame prikázania, že veríme učeniu Cirkvi a pokladajú nás za naivných, keď chceme zlepšiť tento svet. K tomu sa pridávajú aj naše slabosti, pády, psychické a fyzické utrpenia. V tom všetkom sme, okrem hriechov, podobní Ježišovi, ak to dokážeme prijať.

    Vstupujeme do týždňa, v ktorom sa budú odohrávať najväčšie udalosti našej spásy. So živou vierou a láskou sa s nimi spojme, aby sme na budúcu nedeľu mohli s radosťou osláviť sviatky našej viery.