Slávnosť Najsvätejšej Trojice - rok C

 

Prvé sväté prijímanie

 
 

    Legenda o kráľovi našich veľhôr – orlovi, hovorí, že keď má mláďatá, musí ich uznať za svojich skutočných potomkov. Niekoľko dní po vyliahnutí ich vynesie do veľkých výšok a vystaví ich zrak slnečnému svitu. Keď mladé orly vydržia dlhší čas pozerať sa do slnka bez privretia očí, uzná ich za svoje. Ak však čo len na okamih oči privrú, bez milosti ich pustí do bezodnej priepasti, lebo za potomkov, ktorí by nevydržali slnečnú žiaru, by sa musel hanbiť.

    Niečo podobné sa udeje aj v dnešný deň. Matka Cirkev nás vedie do absolútnych výšin, približuje nám najväčšie tajomstvo našej viery – Najsvätejšiu Trojicu a čaká, ako budú naše oči reagovať na jej jas. Či zostanú doširoka otvorené, alebo sa nechápavo privrú.

    Čo nám o tomto tajomstve hovorí naše sväté náboženstvo? Boh je len jeden a v ňom sú tri Božské Osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. Každá z troch Osôb je pravý Boh. Nie sú traja bohovia, ale len jeden, ktorý má aj jednu prirodzenosť. Je jediný vševediaci Rozum a jediná všemohúca Vôľa. Vševediacim rozumom rozmýšľajú tri Osoby a jedinou všemohúcou vôľou konajú tri Osoby. Každá z troch Osôb je jednako večná, vševediaca a všemohúca. Aj Božská prirodzenosť je len jediná, ale majú ju rovnako a nerozdielne traja – tri Božské Osoby. Ľudským rozumom Trojicu môžeme rozoznávať takto: Otec je od večnosti sám od seba, Syn je od večnosti duchovne plodený Otcom a Duch Svätý od večnosti pochádza od Otca a Syna. Jednotlivým Osobám privlastňujeme tieto skutky: Otcovi stvorenie sveta, je Stvoriteľ; Synovi vykúpenie sveta, je Vykupiteľ a Duchu Svätému posvätenie sveta, je Posvätiteľ. Hoci im privlastňujeme jednotlivé skutky, navonok tri Božské Osoby účinkujú spoločne.

    Nečudujme sa, že nevládzeme pochopiť vnútorný život Boha. Nie je v ľudských silách poznať ako môže jestvovať jedna Bytosť v troch Osobách. O tejto skutočnosti vieme iba toľko, koľko nám Boh zjavil. Aký je v tejto chvíli pohľad našich očí? Sú otvorené a dosvedčujú: Nechápem síce, ale verím. Alebo sú naše oči zatvorené a vravia: To nie je možné! Nechajme prehovoriť svätého Bernarda: Snažiť sa vniknúť do tajomstva Trojjediného je znakom pýchy. Veriť v toto tajomstvo je povinnosťou zbožných duší. Poznať ho, je sladkou odmenou tých, ktorí majú večný život.

    Chlapci a dievčatká, milí prvoprijímajúci, dúfam, že dnes ráno, prípadne včera pred prvým vyznaním sa zo svojich hriechov vo sviatosti zmierenia, ste poprosili matku a otca, prípadne starých rodičov a krstných rodičov o odpustenie všetkých vašich urážok, priestupkov. Čím ste ich zarmútili a urazili. Dúfam, milí rodičia, že ste vtedy každý dali svojmu dieťaťu krížik na čielko, prípadne ho požehnali. Prečo si to pripomíname?

    Dnešná slávnosť prvého svätého prijímania pripadá na veľký sviatok v cirkevnom roku, keď oslavujeme nášho jedného Boha v tajomstve troch božských osôb. Boha Otca, Boha Syna a Boha Ducha Svätého, ktorí tvoria Najsvätejšiu Trojicu. Keď na sebe robíme znamenie kríža, prežehnávame sa, prípadne robíme krížik na čielko dieťaťa, v tom jednom znamení si spomíname na jedného Boha v troch od seba odlišných osobách: Otca, Syna a Ducha Svätého.

    Do dnešného dňa ste prichádzali, milí prvoprijímajúci, s rodičmi, prípadne i sami v sprievode veriacich pristupujúcich k Eucharistii s prstom na ústach. Kňaz vás neobdaril Telom Pána Ježiša, neprijímali ste ho vo Sviatosti oltárnej pod spôsobom chleba, ale kňaz vám spravil krížik na čelo. Od dnešného dňa, sviatku Najsvätejšej Trojice, už môžete pristupovať ku Sviatosti oltárnej, keď budete mať svoju dušu čistú, aby ste do svojho srdca prijali Božieho Syna, Pána Ježiša pod spôsobom chleba.

    S jedným Bohom v troch osobách sa stretávame pri krste Pána Ježiša v rieke Jordán, keď ho pokrstil Ján Krstiteľ. Pán Ježiš stál v rieke, Ján lial na neho vodu a z neba bolo počuť hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie“ (Mt 3,17).

    Po jeho zmŕtvychvstaní sa Ježiš zjavil svojím apoštolom. Pozdravil ich: „Pokoj vám!“ a tým ich aj upokojil: „Nebojte sa, ja som to.“ Potom na nich dýchol a povedal: „ Prijmite Ducha Svätého! Komu odpustite hriechy, budú mu odpustené a komu ich zadržíte, budú zadržané.“ A pokračoval: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal“ (Mt 28,18-20). Apoštoli to tak robili a tak robia ich nástupcovia biskupi a kňazi i dnes.

    Aj vás, deti, rodičia a krstní rodičia priniesli do kostola a kňaz vás v mene Otca i Syna i Ducha Svätého pokrstil. Boli ste vtedy malí. Rodičia sľubovali Bohu. že vás postupne - ako budete schopní chápať život – budú učiť o Pánu Bohu. Tak ste absolvovali aj prípravu v škole na hodinách náuky o našom náboženstve. Dnes nadišiel pre vás ten dlho očakávaný deň, keď v tomto kostole, kde ste boli pokrstení, po prvý raz aj prijmete Pána Ježiša pod spôsobmi chleba a vína ako Telo a Krv Pána Ježiša.

    V tejto chvíli si uvedomujete zvlášť vy, rodičia a krstní rodičia, že ste splnili to, čo ste prisľúbili Bohu pri krste týchto detí, že im raz umožníte prijať eucharistického Pána Ježiša. Dnes však vaša úloha nekončí. Možno to najťažšie ešte len začína. Vychovávať svoje deti tak, aby na ceste k Bohu nezastali. Uvedomujete si, že nestačia len slová, ale potrebujú aj váš osobný príklad. Viera v jedného Boha v troch božských osobách nás veriacich zaväzuje navzájom si na ceste k večnému životu aj pomáhať.

    Akú radosť máte dnes, rodičia, keď s vierou pozeráte na tieto svoje deti a viete, že ich srdcia sú čisté. Ďakujeme Bohu Synovi, že svojou smrťou a zmŕtvychvstaním nám otvoril stav blaženosti - nebo. Každý z nás, keď veríme v Boha, môžeme v tejto chvíli pocítiť silu Ducha Svätého. Veď nikto nám nemôže dať to, čo nám dáva Ježiš. Uistenie, že: „ Kto nás odlúči od Kristovej lásky?...

    Drahí chlapci a dievčatá, keď chcete raz aj vy vidieť Boha z tváre do tváre, majte v úcte Najsvätejšiu Trojicu. Spomínajte si, že na najkrajší sviatok, ktorý sa slávi v najkrajšom mesiaci roka zasvätenom Panne Márii, ste boli na prvom svätom prijímaní. Nikdy neurazte Najsvätejšiu Trojicu a Pannu Máriu vyslovením ich mena v hneve, bez úcty, bez lásky, ale práve naopak, často vyslovujte mená Otca, Syna i Ducha Svätého v krátkej modlitbe, ktorú sa Cirkev modlí, keď oslavuje jedného Boha v troch božských osobách, v modlitbe Sláva Otcu.

    Postavme sa teraz všetci a pomodlime sa túto modlitbu.

    Vy, rodičia, krstní rodičia, starí rodičia, ale aj súrodenci a priatelia, proste Najsvätejšiu Trojicu o požehnanie týchto detí. Nech ich Boh Otec, Syn a Duch Svätý vedie životom.

    Proste aj vy, milí prvoprijímajúci, Najsvätejšiu Trojicu nielen za seba, ale aj za tých, čo vás majú radi, ktorí vás tu dnes doviedli k oltáru.

    Modlite sa aj za mňa, aby nikto z nás nechýbal raz v nebi pri oslave Boha:

    Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.